Om projektet

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppgift att leda och samordna det förvaltningsövergripande arbetet med friluftsprogrammet. Projektet ska vara färdigt vid årsskiftet 2017/2018.

Projektorganisation

Under ledningsgrupp och styrgrupp har projektledaren det totala ansvaret för projektets genomförande. Projektledaren ansvarar också för samordning mellan ledningsgrupp och styrgrupp.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen utgörs av Kultur- och fritidsnämndens presidium samt Miljö- och samhälls­byggnads­nämndens presidium.

Styrgrupp

Styrgruppen utgörs av förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningschef för samhällsbyggnad samt projektledare.

Projektgrupp

Projektgruppen utgörs av tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhälls­byggnads­­förvalt­ningen, Kommunledningsförvaltningen (folkhälsostrateg, besöks­näringstrateg och landsbygdsutvecklare) samt Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommunikatör knyts till arbetsgruppen för kommunikativa insatser. Fler personer kan komma knytas till projektet längre fram i processen.

Referensgrupp

Arbetas fram av arbetsgrupp i samråd med styrgrupp. Kan till exempel vara ideella organisationer, stiftelser, föreningar, utövare av friluftsliv, forskare samt ungdomar.

Dialog- /friluftsforum

Projektets forum för medborgardialog. Någon/några representanter från lednings-, styr-, projekt- och referensgruppen tillsammans med medborgare, föreningar, organisationer och så vidare. Vi arbetar just nu på hur dessa grupperingar ska se ut. Mer information kommer.

Projektdokumentation

Däremot kanske vi kan ha en text om att vi publicerar materail efterhand som det blir färdigt, t ex friluftsvaneundersöknings rapport osv. med tanke på att länkarna till på 2040, naturvård och park etc redan ligger där?

Sidan uppdaterad 2017-03-13