Bidrag och föreningsbidrag

Här hittar du information om de bidrag från kommunen som du som privatperson, förening eller organisation kan söka.

Aktuellt: Ansök om bidraget Utökat föreningsstöd för integration senast 15 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Att redovisa bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur det beviljade bidraget har använts.

Läs mer om vad som gäller för ditt bidrag och hitta blanketter för redovisning i e-tjänsteplattformen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till barn- och ungdomsprojekt: Mötesplatser Unga

Syfte

Stödja projekt som ger unga människor möjlighet till att vara delaktiga i verksamheten.

Föreningen eller studieorganisationen som driver projektet lyssnar till ungas önskemål och ser till att dessa blir verklighet. Projekt som bidrar till integration prioriteras.

Kultur-och fritidsnämnden vill uppmuntra föreningar att samarbeta med varandra så att olika genrer möts. Det är en fördel om projektet drivs av två eller flera föreningar, men inget krav.

Vem kan söka?

Kulturförening, idrottsförening, hembygdsförening eller studieorganisation verksam inom Östersunds kommun.

Summa

Sammanlagt 370 000 kr. Pengarna fördelas mellan de föreningar och organisationer som får bidraget.

Sista ansökningsdag

25 april 2017.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till Barn- och ungdomsprojekt: Mötesplatser Ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till hembygdsföreningar

Syfte

Bidraget är till för att stödja hembygdsföreningens verksamhet.

Vem kan söka?

Hembygdsföreningar som är anslutna till en riksorganisation.

Summa

Grundbidrag: 2000 kronor per år. Årsskriftsbidrag: 5000 kronor eller 10 000 kronor per år beroende på skriftens omfattning.

Bidrag för hembygdsgård: 3000 eller 6000 kronor per år beroende på storlek, antal besökare.

Sista ansökningsdag

10 oktober.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till hembygdsföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till idrottsarrangemang

Syfte

Stödja större och mindre idrottsarrangemang.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar.

Sista ansökningsdag

Kan sökas under hela året. Ansökan ska vara inlämnad innan arrangemangets genomförande.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till idrottsarrangemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till kulturarrangemang

Syfte

Bidraget ska främja och stödja kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv.

Vem kan söka?

Kulturföreningar eller organisationer verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

Minst 2 månader innan datum för det planerade kulturarrangemanget.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till kulturarrangemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till SISU idrottsutbildarna

Syfte

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som SISU Idrottsutbildarna kan söka. Ansökan ska göras senast i oktober inför nästkommande verksamhetsår.

Vem kan söka?

SISU Idrottsutbildarna.

Ansök

Kontakta Kundcenter för mer information om ansökan.

Telefon: 063-14 30 00

Mail: kundcenter@ostersund.se

Bidrag för studieförbund

Syfte

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som fördelas till de studieförbund som är verksamma i Östersunds kommun. Studieförbunden ansöker om bidraget i juni inför kommande verksamhetsår.

Vem kan söka?

Studieförbund.

Ansök

Kontakta Kundcenter för mer information om ansökan.

Telefon: 063-14 30 00

Mail: kundcenter@ostersund.se

Drift- och underhållsbidrag till allmänna samlingslokaler

Syfte

Bidragets syfte är att stödja drift och underhåll av allmän samlingslokal, alltså en lokal för föreningsliv, studie-, kultur- eller annan liknande verksamhet i Östersunds kommun.

Vem kan söka?

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om drift- och underhållsbidrag till allmänna samlingslokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsanläggning - ansökan om drift-och underhållsbidrag

Syfte

Bidraget är till för att stödja drift och underhåll av föreningsägda anläggningar.

Vem kan söka?

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

15 januari.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till hembygdsföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsbidrag för pensionärer och funktionsnedsatta

Syfte

Vård- och omsorgsnämnden fördelar årligen bidrag till föreningar inom sitt verksamhetsområde.

Grundbidrag

Grundbidraget är i första hand avsett för att användas till föreningars administrativa kostnader.

Verksamhetsbidrag

Syftet med verksamhetsbidraget är att uppmuntra olika former av främjande och förebyggande aktiviteter som Vård- och omsorgsnämnden bedömer som angelägna. Vid bedömning av ansökningar prioriteras följande verksamheter:

Vem kan söka?

Föreningar med medlemmar som är över 65 år och/eller har någon form av funktions­nedsättning.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum är den 31 mars det år som ansökan avser. Vård- och omsorgs­nämnden kan medge undantag efter särskild prövning.

Krav på återredovisning

Varje förening/organisation som beviljas grund- eller verksamhetsbidrag ska återredovisa hur bidraget använts senast den 31 mars efterföljande år. För extraordinära aktiviteter lämnas en återredovisning senast en månad efter avslutad aktivitet.

  • Återredovisning av grundbidrag görs genom att föreningen skickar in verksamhetsberättelsen för det år som bidraget avser.
  • Återredovisning av verksamhetsbidrag görs genom att föreningen redovisar genomförda aktiviteter på blanketten Redovisning av föreningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Återredovisning av bidrag till extraordinär aktivitet görs på blanketten Redovisning av föreningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år kommer även ett antal föreningar att väljas ut för stickprovskontroller.

Mer information och ansökan

Ansök om bidrag till föreningar för pensionärer och funktionsnedsattalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för bidrag till föreningarPDF

Förenings- och organisationsbidrag för social verksamhet

Syfte

Organisationsbidrag betalas ut till föreningar inom socialnämndens verksamhets­område. Det är ett stöd till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar eller utgör alternativ till socialnämndens egna verksamheter.

Vem kan söka?

Bidrag kan beviljas föreningar och organisationer som:

  • har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersund kommun.
  • tillhör socialnämndens verksamhetsområde
  • bedriver verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar.
  • inte bedriver en vinstgivande verksamhet.
  • vara demokratiskt uppbyggd, det vill säga ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten, ha en ideell målsättning.
  • verkar för att all verksamhet är drogfri och inte bedriver verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol, droger eller kriminalitet.
  • ställer sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning.

Utdelning

Bidraget betalas ut efter Socialnämndens möte i januari.

Sista ansökningsdag

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag (den 1 november året innan det år för vilken ansökan avser) behandlas ej. Socialnämnden kan medge undantag efter särskild prövning .

Mer information och ansökan

Ansök om förenings- och organisationsbidrag för social verksamhet

Riktlinjer för förenings- och organisationsbidrag inom Socialnämndens verksamhetsområdePDF

Investerings- och utrustningsbidrag

Syfte

Bidra till att föreningar ska kunna göra en investering i anläggning eller utrustning.

Vem kan söka

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

24 februari.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om investerings- och utrustningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturbidrag till unga

Syfte

Syftet med bidraget är att uppmuntra och stimulera unga människors initiativ, engagemang och kreativitet och ge möjlighet till att vara del av kulturlivet och driva egna kulturprojekt.

Vem kan söka?

Kulturbidrag till Unga är ett bidrag som kan sökas av de som är mellan 13-25 år. Bidraget kan sökas av en eller flera personer. En särskilt ansvarig person ska utses och finnas tillgänglig under projektet/arrangemanget. För minderårig krävs att en myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

Sista ansökningsdag

Det går att ansöka när som helst under året, men minst en månad innan det planerade projektet.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag för projekt för och tillsammans med barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturförening - ansökan om bildande

Syfte

För att uppmuntra föreningsverksamhet inom kulturområdet lämnar Kultur- och fritidsnämnden ett startbidrag på 2 000 kronor.

Vem kan söka?

Kulturföreningar verksamma inom Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

Ansöks löpande under året.

Mer information och ansökan

Kulturförening - ansökan om bildandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utökat föreningsstöd för integration

Syfte

Bidraget kan sökas till insatser och projekt som på olika sätt bidrar till att utveckla och öka nyanländas deltagande i Östersunds kommuns förenings- och kulturliv, tillsammans med kommunens medborgare. 

Vem kan söka?

Föreningar eller frivilligorganisationer verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

15 november 2017.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök via kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd

Syfte

Stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Vem kan söka?

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Mer information

Se avsnittet Verksamhetsbidrag på sidan 2 i foldern om bidragsnormerPDF.

Ansök

Läs mer och ansök om lokalt aktivitetsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årsbidrag till kulturföreningar

Syfte

Bidraget ska främja och stödja kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt.

Vem kan söka?

Kulturföreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

10 oktober. Bidraget söks för nästkommande verksamhetsår.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om årsbidrag till kulturföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-01-08