Mobbning och kränkande behandling

Mobbning kan vara viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och elaka ord. Det kan också vara taskiga SMS, mejl eller inlägg på facebook eller om man blir förföljd på nätet.

Mobbning kan också vara att någon blir utfryst bara för att personen inte klär sig som andra tycker att man ska klä sig, eller för att man ser ut på speciellt ett sätt. Det kan vara att man inte får vara med, eller att folk sprider rykten om en. Om det får någon att må dåligt, är det mobbning.

Så här står det i skollagen

Skollagens kapitel 6 reglerar förskolans och skolans arbete med åtgärder mot kränkande behandling och mobbning. Förskolan/skolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka mobbning och kränkande behandling av barn och elever.

En plan mot kränkande behandling ska upprättas varje år. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder man avser att arbeta med under läsåret för att förebygga och förhindra kränkande behandling, samt en uppföljning av föregående läsårs insatser.

Vid misstanke om kränkningar/mobbning är förskolan/skolan skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna/mobbningen samt vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling/mobbning i framtiden.

Elevhälsan kan ge hjälp och stöd åt barn som är mellan 6 och 17 år gamla.

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Där når du bland annat polis, ambulans, räddningstjänst, giftinformation, fjäll­rädd­ning, flygräddning och sjöräddning.

Social beredskap

Social beredskap avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation. Med akuta insatser menas ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag. 

Social beredskap når du via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17:00 och 08:00 samt under helger. Dag före helgdag inträder beredskapen klockan 15:00.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en samman­ställning över hjälp som finns att få på sidan 1177.se.

1177.se - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Misstänker du att barn eller unga far illa hittar du mer information om hur du bör agera på sidan Om barn eller unga far illa

Läs mer om Akut hjälp

Elevhälsans information om Likabehandlingsarbete

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Likabehandlingsarbete så sker det via skolornas Elevhälsoteam.
Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang med mera.
Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på. Önskar du veta mer om hur din skola arbetar med likabehandling, kontakta skolkuratorn i ditt Elevhälsoteam.

Så här jobbar Skolkuratorn inom området Likabehandlingsarbete

Fokus är att arbeta för barns/elevers rättigheter och möjligheter. Vi har i uppdrag, utifrån skolornas likabehandlingsplan, att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolkuratorerna finns ofta med i såväl det förebyggande som åtgärdande likabehandlingsarbetet på förskolorna/skolorna tillsammans med annan personal.

Sidan uppdaterad 2018-03-20