Kris i livet

När man växer upp lär man sig hur man ska hantera olika situationer och lösa olika problem, kanske själv eller med hjälp av vuxna man har runt omkring sig.

Man bygger en inre karta av verkligheten som hjälp för att hitta rätt väg och för att komma tillrätta med svårigheter.
En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i.

Man har hamnat i en situation där den yttre världen inte alls stämmer överens med den bild av verkligheten man har.

Det kan upplevas som om världen plötsligt inte går att känna igen. Den föreställning man har haft om hur omvärlden och andra människor fungerar stämmer inte längre. Det kan kännas omöjligt att förstå eller hitta en lösning på det som händer.

Sjukvårdsupplysningen - 1177länk till annan webbplats hittar du information om vilken hjälp du kan få. Du kan också vända dig till din hälsocentral.

Elevhälsan kan ge hjälp och stöd åt barn som är mellan 6 och 17 år gamla.

Elevhälsans information om Sociala/emotionella frågor

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Sociala/Emotionella frågor så sker det via skolornas Elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang m.m. Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent* synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Elevhälsan som ofta möter behov inom området Sociala/Emotionella frågor.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

*Salutogent förhållningssätt: Att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Sidan uppdaterad 2018-04-05