Kriminalitet

Utbrott och ilska hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden, det vill säga befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer. I dessa lägen behövs förstås direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet.

Men det finns också barn och ungdomar som reagerar med kraftiga utbrott - explosivt beteende – på till synes mindre motgångar och misslyckanden i vardagslivet.

Orsaken är då ofta att barnet har svårt att känslomässigt klara en frustration, i kombination med svårigheter att vara flexibel i tanken, det vill säga med att klara en förändring, ett ”nej” eller att något inte blir som barnet tänkt.

Sjukvårdsupplysningen - 1177länk till annan webbplats hittar du information om vilken hjälp du kan få. Du kan också vända dig till din hälsocentral.

Kommunen tillhandahåller olika former av Föräldrastöd som kan hjälpa hela familjen att hantera situationen.

Elevhälsan kan ge hjälp och stöd åt barn som är mellan 6 och 17 år gamla.

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Där når du bland annat polis, ambulans, räddningstjänst, giftinformation, fjäll­rädd­ning, flygräddning och sjöräddning.

Social beredskap

Social beredskap avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation. Med akuta insatser menas ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag. 

Social beredskap når du via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17:00 och 08:00 samt under helger. Dag före helgdag inträder beredskapen klockan 15:00.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en samman­ställning över hjälp som finns att få på sidan 1177.se.

1177.se - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Misstänker du att barn eller unga far illa hittar du mer information om hur du bör agera på sidan Om barn eller unga far illa

Läs mer om Akut hjälp

Socialtjänstens information om hur man gör om barn eller unga far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhälls­ansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan.

Anmälningsskyldighet

Många yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet. Det gäller exempelvis den som jobbar på skolor eller barn- och mödravårdscentraler

Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal inom vård och omsorg.

Skyldighet att lämna uppgifter

Yrkesgrupperna ovan har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna upp­gifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.

Personal i familjerådgivning ska genast anmäla till socialnämnden om de får reda på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, eller fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Uppgifts­skyldigheten gäller däremot inte denna yrkesgrupp.

Allmänheten kan göra en anmälan

Även allmänheten kan - och bör, göra en anmälan till socialtjänsten om den känner till missförhållanden som gäller barn.

Den som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs, utan att röja barnets identitet. Verksamheter som har anmälningsskyldighet bör ha tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten och att det inte framgår på något annat sätt, exempelvis genom din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Sekretess

Sekretess råder inom socialtjänsten om enskildas personliga förhållanden. All personal har tystnadsplikt.

Barns rättigheter

FN:s barnkonvention anger barns rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa dessa rekommendationer. Socialtjänsten arbetar utifrån ett generellt barnperspektiv vilket innebär att man i åtgärder rörande barn alltid skall ta hänsyn till barnets bästa.

Socialtjänstens information om Medling och ungdomstjänst

Medling vid ungdomsbrott och ungdomstjänst är två åtgärder som syftar till att minska negativa följder av brott och att förebygga upprepad brottslighet.

Medling vid ungdomsbrott

Medling vid ungdomsbrott hjälper brottsoffer och gärningsperson att mötas i syfte att minska de negativa följderna av brottet för de inblandade samt att förebygga upprepad brottslighet. Mötet sker tillsammans med en opartisk, särskilt utbildad medlare som har tystnadsplikt.

Initiativet till medling kommer vanligen från polisen eller socialtjänsten, men även från föräldrar eller parterna själva.

Personer som blivit utsatta för brott känner ofta en stor frustration och rädsla eller frågar sig varför just de blev utsatta. Det är också vanligt att den som begått brott känner ångest och vilja att göra rätt för sig.

Socialtjänstens information om MST (Multisystematisk terapi)

Har du ett barn eller ungdom med svåra problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, aggresivitet eller skolk. Då kan du få stöd av kommunens MST-team.

MST-teamet

MST-teamet ger stöd till dig som har barn eller ungdomar i åldern 12-17 år, som riskerar att placeras utanför hemmet. Teamet hjälper dig att hitta redskap för att bemöta och handskas med de problem som det kan innebära att vara tonårsförälder. I arbetet involverar vi även andra personer som är viktiga för för ditt barn - till exempel släkt, vänner, lärare och kamrater.

Arbetet pågår under en begränsad tid - max fem månader. Terapeuten har tät kontakt, på tid och plats som passar er, om så önskas på kvällstid och oftast i hemmet.

I Östersund består MST-teamet av tre terapeuter och en teamledare. De får kontinuerligt handledning och utbildning av en konsult vid MST Services, USA.

Multisystemisk terapi

MST (Multisystemisk terapi) är en metod som har utvecklats vid Medical University i South Carolina, USA. Där har forskning visat att metoden gett goda resultat. MST används därför på många håll i världen.

Sidan uppdaterad 2018-03-27