Ilska och utbrott

Utbrott och ilska hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden, det vill säga befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer. I dessa lägen behövs förstås direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet.

Men det finns också barn och ungdomar som reagerar med kraftiga utbrott - explosivt beteende – på till synes mindre motgångar och misslyckanden i vardagslivet.

Orsaken är då ofta att barnet har svårt att känslomässigt klara en frustration, i kombination med svårigheter att vara flexibel i tanken, det vill säga med att klara en förändring, ett ”nej” eller att något inte blir som barnet tänkt.

Sjukvårdsupplysningen - 1177länk till annan webbplats hittar du information om vilken hjälp du kan få. Du kan också vända dig till din hälsocentral.

Kommunen tillhandahåller olika former av Föräldrastöd som kan hjälpa hela familjen att hantera situationen.

Elevhälsan kan ge hjälp och stöd åt barn som är mellan 6 och 17 år gamla.

Elevhälsans information om Sociala/emotionella frågor

När vi inom Barn- och elevhälsan möter frågor och behov inom området Sociala/Emotionella frågor så sker det via skolornas Elevhälsoteam. Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera faktorer såsom miljö, sammanhang m.m. Ofta är det flera kompetenser och insatser som måste samverka för att vi på bästa sätt ska kunna möta ert behov.

Vi utgår från ett salutogent* synsätt där vi söker efter framgångsfaktorer att bygga vidare på.

Nedan finner du exempel på några yrkesgrupper inom Elevhälsan som ofta möter behov inom området Sociala/Emotionella frågor.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar inom detta område eller vill kontakta någon inom Barn- och elevhälsan, så klickar du på yrkesgruppen nedan.

*Salutogent förhållningssätt: Att arbeta hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Sidan uppdaterad 2018-03-27