Stöd till barn/unga med psykisk ohälsa

På den här sidorna hittar du som är barn eller ungdom information och kontaktuppgifter om hjälp som du kan få om du har problem eller mår dåligt.

Det finns massor av olika anledningar till att barn och unga kan må dåligt. Därför är det också så att hjälpen finns på olika ställen. Men oavsett vilken orsaken är finns det alltid hjälp, råd och stöd att få!!

I många fall får du bäst hjälp på din hälsocentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Sjukvårdsrådgivningens sida Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mycket viktig och nyttig information samlad.

En annan hemsida som innehåller bra information för barn och unga är UMO - Din ungdomsmottagning på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör kommunen?

Här följer en lista på några av de saker som kommunen, främst Elevhälsan och Socialtjänsten, kan hjälpa till med. Klicka dig vidare och läs mer!

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Där når du bland annat polis, ambulans, räddningstjänst, giftinformation, fjäll­rädd­ning, flygräddning och sjöräddning.

Social beredskap

Social beredskap avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation. Med akuta insatser menas ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag. 

Social beredskap når du via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17:00 och 08:00 samt under helger. Dag före helgdag inträder beredskapen klockan 15:00.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en samman­ställning över hjälp som finns att få på sidan 1177.se.

1177.se - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Misstänker du att barn eller unga far illa hittar du mer information om hur du bör agera på sidan Om barn eller unga far illa

Läs mer om Akut hjälp

Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Verksamheten bedrivs utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Barn- och elevhälsan är Barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma organisation för barn- och elevhälsostöd till skolorna, både kommunala och fristående och i viss omfattning även till förskolorna i Östersunds kommun. Inom enheten arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, psykologer, specialpedagoger/speciallärare, logopeder och pedagoger med spetskompetens. Sammanlagt arbetar i enheten drygt 60 medarbetare. Till Barn- och elevhälsan tillhör även särskild undervisning vid sjukhus samt ett Skolfam team.

Vi är HBTQ-certifierade!

Målet med HBTQ-certifiering är att ligga i framkant när det gäller arbete för att alla människor ska känna sig trygga och få vara sig själva i sin kontakt med kommunens verksamheter. Barn- och elevhälsan är en av enheterna i Östersunds kommun som certifierades under december 2016.


Läs mer om Elevhälsa

För barn och unga

De här sidorna är särskilt till för dig som är ung. Här vill vi som jobbar på socialförvaltningen i Östersund berätta lite om vad vi jobbar med, hur vi kan hjälpa dig och om hur du kan komma i kontakt med oss.

Du har rätt att må bra...

Som barn och ungdom har du rätt till någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig. Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare.

På Barnombudsmannens sida Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta mer information:

Läs mer om För barn och unga

Socialtjänstens information om hur man gör om barn eller unga far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhälls­ansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan.

Anmälningsskyldighet

Många yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet. Det gäller exempelvis den som jobbar på skolor eller barn- och mödravårdscentraler

Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal inom vård och omsorg.

Skyldighet att lämna uppgifter

Yrkesgrupperna ovan har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna upp­gifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.

Personal i familjerådgivning ska genast anmäla till socialnämnden om de får reda på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, eller fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Uppgifts­skyldigheten gäller däremot inte denna yrkesgrupp.

Allmänheten kan göra en anmälan

Även allmänheten kan - och bör, göra en anmälan till socialtjänsten om den känner till missförhållanden som gäller barn.

Den som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs, utan att röja barnets identitet. Verksamheter som har anmälningsskyldighet bör ha tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten och att det inte framgår på något annat sätt, exempelvis genom din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Sekretess

Sekretess råder inom socialtjänsten om enskildas personliga förhållanden. All personal har tystnadsplikt.

Barns rättigheter

FN:s barnkonvention anger barns rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa dessa rekommendationer. Socialtjänsten arbetar utifrån ett generellt barnperspektiv vilket innebär att man i åtgärder rörande barn alltid skall ta hänsyn till barnets bästa.

Stödgrupper för barn och unga

Ibland kan barn och unga behöva extra stöd och hjälp. Östersunds kommun erbjuder olika typ av stödinsatser.

Våra stödinsatser

Sidan uppdaterad 2018-03-27