Missbruk och beroende

Om du är orolig över att du använder droger och alkohol, om du tycker att du spelar för mycket eller om du anser att din sociala situation är ohållbar kan du kontakta oss på socialtjänsten.

Är du orolig för någon i din omgivning på grund av alkohol, droger, spel- eller annan problematik kan du också anmäla din oro till oss.

Kontakten med oss sker via Kundcenter

Som anhörig kan du få stöd för egen del genom att vända dig till Kundcenter (Nexus för vuxna) eller Fjärilen (för barn och deras föräldrar).

Vad händer när du kontaktar oss?

Kundcenter skickar dina uppgifter till Team Vuxen och en socialsekreterare i teamet kontaktar dig.

Du erbjuds ett inledande samtal där du får möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Du får information om vilket stöd socialförvaltningen kan erbjuda dig. Om du önskar fortsatt stöd via oss inleds en utredning av socialsekreteraren.

Hur går en utredning till?

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är mest lämpade för dig. En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI. Du får svara på frågor om alkohol och droger, hälsa, utbildning/arbete, familj med mera. Utredningen sammanställs skriftligt och du får ett beslut.

Om du har behov av sjukvårdsinsatser är vi skyldiga att erbjuda dig en samordnad plan med landstinget, SIP. Ibland behövs även samverkan med andra instanser.

Läs mer om ASI-intervju

Vad kan jag få för hjälp?

Stödinsats/behandling får du utifrån dina behov, enligt Socialtjänstlagen och Östersunds kommuns riktlinjer. Resultatet av ASI-intervjun är grunden till din vårdplan som du upprättar tillsammans med din socialsekreterare.

Stödinsatser som du bland annat kan erbjudas är stödboende, sysselsättning och behandling i öppenvård, kontaktperson och behandlingshem. Alla insatser är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning.

Vem får veta att du har kontakt med oss?

Ingen! Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig. Du kan lämna samtycke till att uppgifter lämnas ut. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Anmälningsplikt som följer av lag eller förordning bryter sekretessen (exempelvis Lex Sarah eller barn som far illa).

Hur gör jag om jag vill överklaga ett beslut?

Om du har fått avslag på din ansökan eller är missnöjd på annat sätt med ett beslut
så har du rätt att överklaga beslutet.

Boende för vuxna med beroendeproblematik

Björkebo

Björkebo är ett drogfritt strukturerat och tidsbegränsat boende som vänder sig till vuxna kvinnor och män med beroendeproblematik. Björkebo är ett bistånd enligt kapitel 4 (Rätten till bistånd), paragraf 1 Socialtjänstlagen.

Med boendet följer särskilda regler med inskränkningar i den enskildes rättigheter som bland annat handlar om drogkontroller, reglerade ledigheter samt att personen får avsäga sig besittningsrätten på sitt rum/ lägenhet. Biståndet är en del i ett behandlingspaket och en genomförandeplan upprättas. Ofta kombineras insatsen med andra öppenvårdsinsatser som behandling på Nexus samt daglig sysselsättning.

Drogförebyggande arbete

Den övergripande målsättningen för Östersunds kommmuns drogföre­byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Dessutom finns en nollvision som innebär att ingen ungdom under 18 år ska efterfråga eller ha tillgång till alkohol, tobak eller andra droger. För att nå dessa målsättningar behövs insatser som är inriktade på att begränsa såväl tillgänglighet som efterfrågan av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

I Östersunds kommuns drogpolitiska program, vilket kan läsas via länken nedan, beskrivs viktiga åtgärder och aktiviteter i det drogförebyggande arbetet. I arbetet medverkar många olika samhällsaktörer och att samverka med varandra är centralt.

Samordning

Det drogförebyggande arbetet utförs av en mängd aktörer och vad gäller kommunens koordinator ska denne ansvara för att kommunens drogförebyggande arbete ska få en inriktning, struktur och långsiktighet. Koordinatorns arbetsuppgifter kan sammanfattas enligt följande:

  • att ange förslag på vilka målsättningar som ska gälla
  • att ange förslag på vilka arbetsområden som ska prioriteras
  • att ge förslag på, och införa, verksamma och kunskapsbaserade metoder inom de områden där det saknas
  • att följa upp de insatser som görs
  • att främja samverkan

Läs mer på sidan Drogförebyggande arbete

Sidan uppdaterad 2017-11-03