Vanliga frågor om invandring och integration

Du hittar svar på de flesta av dina frågor under rubrikerna "Vilken myndighet gör vad", "Ensamkommande barn" och "Introduktion till nyanlända". Här har vi också samlat några vanliga frågor.

Allmänt

Från vilka länder kommer de personer som kommer nu?

Framför allt från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Irak.

Hur går det till när flyktingar söker asyl

Det är så många krångliga begrepp, vad är till exempel kvotflyktning?

Vi har gjort en ordlista där vi förklarar de vanligaste begreppen. Klicka här så kommer du till ordlistan.

Vem betalar för de utgifter nyanlända med uppehållstillstånd har under den första tiden i Sverige innan de själva kan försörja sig?

Personer som har fått uppehållstillstånd som asylsökande har rätt att få etableringsinsatser utifrån en etableringsplan som arbetsförmedlingen beslutar om där ersättning ges för 24 månader. För att få full ersättning krävs deltagande på heltid i svenskundervisning, arbetsförberedande insatser och samhällsorientering. Klarar den enskilde sin egen försörjning via arbete eller på annat sätt under etableringsperioden avslutas etableringsersättningen. Ersättningen betalas ut av staten.

Hur mycket pengar får asylsökande som inte själva kan försörja sig av kommunen? Får kommunen sedan ersättning från Migrationsverket?

Kommunen betalar ingenting till asylsökande utan det görs av Migrationsverket.

Boende

Vad är kommunernas evakueringsplatser?

Sveriges kommuner har evakueringsplatser som kan ställas iordning för boende i samband med kriser då människor behöver evakueras från sina hem. Det kan vara idrottshallar, skolor eller liknande som görs om till sovsalar. Nu har Migrationsverket börjat ta dessa i anspråk. Det är ett tillfälligt boende där ett stort antal asylsökande kan få tak över huvudet medan de väntar på att Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende.

Vem ansvarar för evakueringplatserna?

Kommunen ansvarar för evakueringsplatserna i kommunal regi. Det är kommunen som ansvarar för att ställa iordning lokalerna, ordna fram sängar, madrasser och sängkläder, samt mat och dryck åt de asylsökande. Kommunen står för personal på boenden och vid behov även tolkar. Kommunen ansvarar även för städning, säkerhet och brandskydd. Kommunen kan i efterhand begära ersättning från Migrationsverket för kostnader för lokaler, personal och mat.

Varför bygger ni inte bostäder till de som redan bor här först? Varför får flyktingarna gå före i bostadskön?

Det är brist på bostäder idag. Kommunen vill växa och alla är välkomna som nya medborgare. Befolkningsökningen som sker i alla kommuner beror i huvudsak på ett tillskott av människor från andra länder. För att kunna växa behöver vi bygga bostäder och satsningar görs nu - vissa av dessa bostäder kommer en del av de flyktingar som kommit hit och fått uppehållstillstånd och valt att bo just i Östersund, andra kommer ungdomar och övriga medborgare bo i. Vi behöver helt enkelt mer attraktiva bostäder - för alla. Östersundshem har avsatt en del av sitt bestånd, utifrån kommunens årliga flyktingmottagande, till denna målgrupp.

Hjälpa till

Jag har kläder som jag vill lämna till ensamkommande barn. Kan jag åka direkt till ett HVB-hem?

Nej, lämna det du vill skänka till frivilligorganisationer som har insamlingar.

Skola

Hur påverkas skolorna av flyktingmottagandet?

Vår skolverksamhet påverkas främst genom att vi måste utöka antalet elevplatser i introduktionsgrupperna, som är den första undervisningen de nyanlända eleverna möter. Fler elever med utländsk härkomst gör att skolorna behöver utveckla sin kompetens kring flerspråkighet.

Sidan uppdaterad 2017-10-17