Ordlista

Ankomstboende

Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Anläggningsboende, ABO

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Asyl

Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är flykting enligt utlänningslagen. Jämför med Skyddsbehövande.

Asylprocessen

  • Anländer
  • Ankomstboende
  • Asylansökan
  • Väntan
  • Asylboende
  • Asylsamtal
  • Väntan
  • Besked

Mer information om asylprocessen.

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Jämför med Flykting och Kvotflykting.

Dagersättning

En asylsökande som inte har egna pengar kan ansöka om att få dagersättning från Migrationsverket.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

EU-migranter

Migranter från övriga EU-medlemsländer som har bosatt sig i Sverige. Alla människor inom EU har fri rörlighet över gränserna.

Flykting

Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genève-konventionen. Jämför även med Asylsökande, Kvotflykting och Skyddsbehövande.

Flyktingkvot

Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska vidarebosätta till Sverige. Se Kvotflykting.

Första asylland

Den som flyr har enligt Dublinförordningen inte rätt att välja asylland. Tanken är att personer som har skyddsskäl ska söka asyl i det första land de kommer till efter flykten — om de där är skyddade från förföljelse och från att sändas tillbaka till de länder de flytt ifrån. En asylsökande som har vistats i ett så kallat första asylland före ankomsten till Sverige kan därför skickas tillbaka dit. Det sker emellertid inte om personen bara rest genom ett annat land utan att stanna där.

Kvotflykting

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Jämför med Flykting och Asylsökande

Nyanländ

Som nyanländ kommunmottagen räknas de utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Mer förklaringar finner du på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Källa: Migrationsverket och Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2018-03-20