Avgifter för hemtjänst

Här hittar du information om avgifterna för hemtjänst och hur du kan räkna ut din avgift.

 • Avgiften för servicetjänster är 195 kronor per timme.
 • För personlig omvårdnad och för hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal är avgiften 102 kronor per timme.
 • För hemsjukvård som utförs av kommunens distriktssköterskor eller sjuksköterskor betalar du 102 kronor per månad - oavsett antal timmar.
 • Avgiften för trygghetslarm är 174 kronor per månad.
 • För tillsyn via webbkamera nattetid betalar du ingen avgift.

Exempel på hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal:
Ge läkedmedel, insulin, ta blodprov och lägga om sår.

Exempel på hemsjukvård som utförs av distriktssköterska eller sjuksköterska:
Ge läkemedel eller andra typer av injektioner som kräver sjuksköterskeutbildning, akut bedömning av skada när någon gjort sig illa.

Maxtaxa

Du betalar max 2 044 kronor i månaden. Maxbeloppet är den högsta avgift du totalt betalar för servicetjänster, personlig omvårdnad, hemsjukvård och trygghetslarm.

Du betalar dock efter betalningsförmåga. Kundcenter kan hjälpa till att beräkna hur stor just din avgift blir - se kontaktinformation längst ned.

Under rubrikerna här nedan får du mer information för att själv kunna räkna ut din hemtjänstavgift. Du hittar också svaren på de vanligaste frågorna.

Så beräknas din avgift

Kommunen tar hänsyn till förbehållsbeloppet när den räknar fram din avgift för hemtjänst och servicetjänster.

Förbehållsbeloppet är det minimibelopp som du har rätt att behålla varje månad för att betala dina normala levnadskostnader, plus din boendekostnad.

Minimibelopp+bostadskostnad = förbehållsbelopp

Med normala levnadskostnader menas:

 • livsmedel, alla måltider
 • fritid
 • förbrukningsvaror
 • möbler och husgeråd
 • hushållsel
 • tandvård
 • läkemedel
 • kläder och skor
 • hygien
 • dagstidning, telefon, tv-avgift
 • hemförsäkring
 • resor
 • öppen hälso- och sjukvård

Ditt minimibelopp är:

5 136 kronor per månad för ensamstående över 65 år. 4 340 kronor per person och månad för makar och sambor över 65 år. Tillgångar påverkar inte avgiften.

För den som är yngre än 65 år är minimibeloppet genomgående högre. Som enskild person kan man även ansöka om högre minimibellopp om man till exempel har stora kostnader för mediciner – eller har minderåriga barn.

Vill du veta mer om olika minimibellopp kan du kontakta Kundcenter - se kontaktinformation längst ned.

Exempel 1:

Erik 77 år, har både servicetjänster och personlig omvårdnad. Han har 5 157 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadsbidrag efter att hyran är betald.
Hans hemtjänstavgift blir max 21 kronor per månad.
(5 157 - 5 136 = 21).

Exempel 2:

Ulla 70 år har också servicetjänster och personlig omvårdnad. Hon har 7 070 kronor kvar av sina inkomster och sitt bostadsbidrag efter att hyran är betald.

Hennes hemtjänstavgift blir max 2 044 kronor per månad. Avgiften blir förstås lägre om hon bara behöver lite hemtjänst.

Exempel 3:

Anna 92 år har 2 000 kronor kvar av sina inkomster och bostadsbidrag efter att hyran är betald. Hon har alltså mindre pengar kvar än minimibeloppet.

Kommunen behöver inte betala ut några pengar för att hon ska komma upp i minimibeloppet. Däremot slipper Anna betala avgift för servicetjänster och personlig omvårdnad.

Så beräknas din inkomst

När kommunen räknar ut din inkomst så tittar man på din deklarerade inkomst från den senaste taxeringen. Kommunen hämtar uppgifterna från Skatteverket. År 2018 ser kommunen den inkomst du hade år 2016.

Till inkomsten räknas pension, lön och ränteinkomster. Kommunen tar fram din nettoinkomst, alltså din totala inkomst minus den skatt du betalat.

Meddela ROT-avdrag

Tänk på att om du har haft ett ROT-avdrag 2016 så blir din deklarerade nettoinkomst det året högre. Det kan i sin tur påverka avgiften under 2018. Det samma gäller om du haft RUT-avdrag tidigare.

Kommunen tar in uppgifterna från Skatteverket. Men om den enskilde vill hänvisa till andra uppgifter finns alltid den möjligheten. Det enklaste sättet att korrigera detta är att kontakta Kundcenter för vidare information.

Exempel:

Enligt den senaste deklarationen hade Ruth 7 700 kronor efter skatt varje månad. Dessutom har hon 500 kronor per månad i bostadsbidrag. Hon betalar 3 000 kronor i hyra.

Nettoinkomst 7 700
Bostadsbidrag + 500
Hyra - 3 000
Avgiftsunderlag
(kvar att leva på) = 5 200

Ruth får 5 200 kronor över när hyran är betald. Det är kommunens avgiftsunderlag alltså den summa kommunen tar hänsyn till när den räknar ut hemtjänstavgiften.

Ruth betalar maximalt 64 kronor i hemtjänstavgift (5 200 - 5 136 = 64 kronor).

I exemplet kan Du sätta in Dina egna siffror för att få fram Ditt avgiftsunderlag.

Bostadstillägg

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg. Mer information om det kan du få hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för gifta?

Gifta betalar var sin avgift om båda behöver hemtjänst. Avgifterna beräknas då på de tjänster var och en behöver. Avgiften räknas fram med hänsyn till parets sammanlagda inkomster bostadsbidrag och bostadskostnader.

Exempel 1:

Axel och Anna är gifta.

De har 10 000 kronor kvar av inkomster och bostadsbidrag efter det att hyran är betald. Det betyder att de har 5 000 kronor var till sina normala levnadskostnader.

Minimibeloppet för makar är 4 340 kronor per person. Det betyder att både Axel och Anna får betala upp till 660 kronor var för hemtjänst och serviceinsatser. (5 000 - 4 340= 660)

Om bara en av makarna behöver hemtjänst så beräknas avgiften
på hälften av hushållets inkomster, bostadsbidrag och bostadskostnader.

Exempel 2:

Gunnar och Ida har också 10 000 kronor kvar av inkomster och bostadsbidrag efter att hyran är betald. Men det är bara Ida som behöver hemtjänst.

Ida har alltså 5 000 kronor kvar till sina normala levnadskostnader.
Hon betalar då upp till 660 kronor för hemtjänst och serviceinsatser.

Vad gäller för sammanboende?

Om paret är sammanboende räknas avgiften fram utifrån vars
och ens inkomst, bostadsbidrag och bostadskostnader.

Exempel 3:

Vad händer då i förra exemplet om Gunnar och Ida inte är gifta? Idas avgift räknas då fram med hänsyn till hennes egen inkomst och andel av bostadsbidraget minus halva hyran för bostaden.

Ida har lägre pension än Gunnar. När man räknat bort halva hyran från hennes inkomst och bostadsbidrag så har hon 4 500 kronor kvar.

Hon betalar då upp till 0 kronor i hemtjänstavgift eftersom inkomsten är lägre än minimibeloppet . (4 500 - 5 136 =-636)

Vad kostar sjukgymnast och arbetsterapeut?

Det är gratis att bli behandlad av en kommunal arbetsterapeut eller sjukgymnast (fysioterapeut).

Avgift för korttidsboende

Är du på korttidsboende betalar du 125 kronor per dygn. Avgiften täcker alla dina måltider där.

Dessutom betalar du avgift för vården enligt samma taxa som hemtjänstavgiften. Maximal vårdavgift är alltså 2 044 kronor per månad.

Exempel 1:

Anna bor tillfälligt på korttidsboende under en månad. Hon betalar full avgift för vården alltså 2 044 kronor.

Dessutom betalar Anna 3 750 kronor för alla måltiderna
(30 dagar gånger 125 kronor). Anna betalar alltså 5 794 kronor för månaden på korttidsboendet.

Bor du växelvis på korttidsboende och hemma?

Vårdas du av en anhörig när du bor hemma betalar du bara för maten under den tiden du är på korttidsboende.

Exempel 2:

Anna bor på korttidsboende var tredje månad. Tiden där i mellan bor hon hemma.

Under en månad på korttidsboende betalar Anna bara för måltiderna, alltså 3 750 kronor.

Är du missnöjd?

Anser du att kommunen har fattat fel beslut när det gäller din hemtjänstavgift?

Ring Kundcenter så hjälper de dig att få kontakt med din biståndshandläggare eller den som sköter avgifterna.

Är du ändå inte nöjd så kan du överklaga beslutet

Vanliga frågor om hemtjänstavgiften

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om hemtjänstavgiften. Har du fler frågor är du välkommen att ringa Kundcenter - se kontaktinformationen längst ned.

Jag får ett tillsynsbesök som bara tar några minuter. På min räkning ser det ut som jag betalar för mer tid än vad besöket egentligen tar.

Tiden för den hjälp du har blivit beviljad beräknas utifrån en beräkningsmodell som Östersunds kommun har tagit fram tillsammans med flera andra kommuner. I modellen har kommunerna räknat fram genomsnittstiden som går åt för att ge ett visst stöd – till exempel ett tillsynsbesök.
Det betyder att du betalar för genomsnittstiden som det tar att vara hemma hos någon under ett tillsynsbesök. Det betyder också att din avgift alltid är densamma även om det gått fortare eller tagit längre tid att besöka dig olika veckor.

Påverkas min avgift om jag tackar nej till en del av det stöd som jag beviljats?
Det är inte säkert att din avgift minskar för att du tackar nej till viss hjälp som du beviljats. Det beror också på hur mycket stöd som du behöver totalt. Även storleken på din pension eller lön samt bostadskostnaden påverkar avgiftens storlek.
Kundcenter kan svara på frågor kring just din avgiftsförändring.

På vilket sätt minskar avgiften om jag varit borta i några dagar?
Om du till varit bortrest i tre dagar så minskar avgiften för personlig omvårdand den månaden med 3/30.

Exempel: Anna betalar 1000 kronor i avgift för personlig omvårdnad och är bortrest tre dagar under en månad. Hennes avgift minskar med 3/30 av 1000 kronor = 100 kronor. Annas avgift för personlig omvårdnad den månaden blir då 900 kronor.

Om jag får förändrad avgift i samband med att jag tackar nej till insatser - när syns det på min räkning?
Räkningen för hemtjänstavgiften betalas månaden efter. Om du varit borta och avsagt dig hemtjänst under juli månad så syns det på räkningen som du betalar i augusti.

Vad är avgiften för boendestöd?
Avgiften för boendestöd är 0 kronor.

Vad är avgiften för dagverksamhet?
100 kronor.

Vad är avgiften för anhörigavslösning?
Upp till 10 timmar är anhörigavlösningen avgiftsfri. Därutöver är avgiften 100 kronor.

Har man både anhörigavlösning över tio timmar och dagverksamhet betalar man totalt 100 kronor.

Vad är avgiften för ledsagning?
Ingen avgift.

Vad är avgiften för matdistribution?
Ingen avgift.

Sidan uppdaterad 2018-02-12