Så här söker du försörjningsstöd

Efter att du kontaktat kommunens kundcenter är det dags att komma på ett personligt besök. Då har du hunnit få information, råd och tips och samlat ihop de handlingar du behöver ha med dig för att ansöka om försörjningsstöd. Du får då träffa en av socialtjänstens handläggare.

Tillsammans tittar ni på hur din situation ser ut bland annat vad gäller familj, nätverk, bostad, arbete, hälsa och ekonomi. Särskild vikt läggs vid hur du framåt ska kunna försörja dig själv. En planering framåt är därför viktig.

Socialtjänsten är skyldig att arbeta förebyggande och arbetar utifrån ett så kallat helhetsperspektiv. Därför kan du få frågor som rör annat än din ekonomi, till exempel om din och dina barns hälsa, alkohol och drogvanor med mera.

För att din ansökan ska kunna utredas är det viktigt att du lämnar de uppgifter som du blir ombedd att visa. En prövning utifrån just din specifika situation görs och vilka möjligheter som finns att tillgodose dina behov utreds.

Beslut

Beslutet du slutligen får baseras på socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunen har utarbetat. Du har rätt att få ett skriftligt beslut där det motiveras varför du får eller inte får det du framställt om. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Hur beräknas försörjningsstödet?

Försörjningsstödet beräknas normalt månadsvis. I beräkningarna ingår gifta, sambor och registrerade partner normalt i samma hushåll och har gemensam ekonomi.

Genom att lägga ihop riksnormen (se nedan) med exempelvis hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och fackavgift och a-kassa får man fram vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad.

Dessa kostnader ska vara rimliga (skäliga). Ibland har hushållet utgifter som inte får räknas med enligt socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer, som till exempel banklån, kortkrediter och skulder. Hushållets behov av försörjningsstöd får man genom att dra ifrån eventuella egna inkomster.

Riksnormen

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Nedan hittar du en länk till Socialstyrelsens hemsida, där hittar du den senast uppdaterade riksnormen för försörjningsstöd.

Exempel

Personliga kostnader
+ gemensamma hushållskostnader
+ skäliga kostnader
— inkomster
= behov av försörjningsstöd.

Gör din egen provberäkning

Det är många faktorer i din situation som vägs in i det slutliga beslutet. Därför bör du tänka på att socialtjänstens bedömning kan vara en annan än den uträkning du får fram.

Gör din egen provberäkning av försörjningsstödetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrering

Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd registreras du i socialregistret och en personakt läggs upp. Inlämnade uppgifter dataregistreras i den utsträckning som behövs för administration, beslut och tillhandahållande av kommunala tjänster.

Uppgifterna som införs är personnummer, namn, adress, civilstånd, familjesammansättning, beräkning av försörjningsstöd, beslutsunderlag samt utbetalningar av ekonomiskt stöd. De journalanteckningar som förs i personakten har du rätt att läsa.

Socialtjänsten har en skyldighet att dokumentera all handläggning som rör dig. Skyldigheten finns till för att trygga att ditt ärende behandlas rättssäkert och lagligt. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller upplevs som kränkande skrivs påpekandet eller dina önskemål om korrigering in i personakten.

Din personakt finns kvar i arkivet i fem år efter sista anteckningen. Efter det sorteras den och förstörs. Om du är född dag 05, 15 eller 25 sparas din personakt för forskningsändamål.

Vad krävs av mig?

För att kunna få ekonomiskt bistånd till din försörjning förutsätts att du inte kan försörja dig själv eller få behoven tillgodosedda på något annat sätt. I första hand har du ett eget ansvar för ditt liv.

Det innebär att du måste använda alla de möjligheter som står till buds innan du har rätt till försörjningsstöd. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar är du skyldig att använda dessa innan du bedöms ha rätt till bistånd.

Om du normalt har ett normöverskott (enligt socialtjänstlagen) förväntas det att du skall ha sparat och lagt undan en buffert för att klara inkomstglapp eller oförutsedda utgifter. Socialtjänsten räknar i regel ut hur din inkomst har sett ut de senaste tre månaderna. Vidare tittar man på hur det kommer att se ut för dig framåt i tiden.

Att ha gjort allt vad man själv kunnat innebär till exempel:

  • Att aktivt söka arbete
  • Inte neka att ta anvisat arbete/arbetsmarknadsåtgärd och därför bli avstängd från A-kassa
  • Vara medlem i a-kassa medan man arbetar för att vara beredd om man blir arbetslös
  • Inte bo större och dyrare än man behöver
  • Hålla sig väl underrättad om olika myndigheters regelverk (t ex CSN, Försäkringskassa) för att undvika missförstånd som leder till t ex ekonomiska glapp eller uteblivna ersättningar
  • Nyttja de ekonomiska förmåner/ersättningar som står till buds, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, alfakassa, sjukpenning samt föräldrapenning.

Inkomster

Samtliga nettoinkomster i hushållet skall redovisas. De egna inkomsterna räknas sedan samman och dras av från det försörjningsstöd du eventuellt har rätt till.
Innan du ansöker om försörjningsstöd krävs det att du har sökt övriga bidrag i socialförsäkringssystemet som du kan ha rätt till (till exempel bostadsbidrag och underhållsstöd).

Oriktiga uppgifter

Var noggrann när du fyller i din ansökan om ekonomiskt bistånd. Det är viktigt att de uppgifter du lämnar om dina ekonomiska förhållanden är korrekta. Om uppgifterna är missvisande kan det orsaka att ekonomiskt bistånd betalas ut felaktigt eller med ett  eller med ett för högt belopp. Vid misstanke om att du medvetet lämnat oriktiga uppgifter är socialtjänsten skyldiga att göra en polisanmälan och du kan straffas enligt lag. Du kan även bli skyldig att betala tillbaka om socialtjänsten av misstag gjort fel och du borde ha förstått detta. Kontrollera därför att socialtjänsten betalar ut det belopp som står angivet i beslutet.

Ny lag mot bidragsbrott

En ny bidragsbrottslag trädde ikraft den 1 augusti 2007. Personer som medvetet försöker få ut mer pengar från trygghetssystemen än vad de har rätt till, kan dömas för bidragsbrott. Den nya lagstiftningen innebär att även den som lämnar felaktiga uppgifter av grov oaktsamhet eller slarv kan dömas för bidragsbrott. Det gäller också den som låter bli att anmäla ändrade förhållanden. Bidragsbrottslagen är anpassad till de förhållanden som gäller vid utbetalningar av ersättningar, pensioner, bidrag och lån från socialförsäkringssystemet. Tidigare har brotten dömts på samma sätt som bedrägerier. Syftet med lagen är att göra reglerna tydligare och värna om välfärdssystemen.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2018-03-20