Hem för vård eller boende (HVB)

Ett hem för vård eller boende, HVB, är i Sverige en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.

Våra HVB-hem

Ankaret i Östersund

Ankaret är ett dygnet-runt-boende i Östersund för barn/ungdomar och deras familjer. Ankaret har plats för fem familjer med barn i åldern 0-15 år. Du bor i egen lägenhet.

Du kommer till oss via din socialsekreterare i hemkommunen. Ankaret tar emot familjer från hela landet.

Du kommer hit tillsammans med din familj för att få stöd att förändra er situation - eller för att genomgå en utredning. I ett akut läge kan du komma själv.

Personalen

Vi som arbetar på Ankaret kallas familjebehandlare och har olika yrkesbakgrund som exempelvis socionom, fritidspedagog eller förskollärare. Ankaret är bemannat dygnet runt.

Ankaret vänder sig till:

  • Nyblivna föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen
  • Föräldrar som har problem med anknytningen till barnet
  • Familjer i akuta kriser — till exempel om barn är i behov av akut skydd
  • Familjer där socialtjänsten misstänker att barn far illa
  • Familjer där socialtjänsten behöver utreda deras behov för att kunna ge rätt insats
  • Ensamma barn/ungdomar i behov av omvårdnad och/eller skydd i väntan på exempelvis placering i familjehem

Utredning

Om du är på Ankaret för utredning så pågår den i sju veckor. Då görs observationer och bedömningar inom olika områden. Till exempel ser personalen på hur samspelet föräldrar och barn fungerar samt på hur barnets behov kan tillgodoses av föräldern.

Stöd

Om du är på Ankaret för stöd så anpassar personalen stödet efter ditt barns och din familjs behov, önskemål och förmåga.

Personalen arbetar aktivt i familjen till exempel med att vara rollförebild och ge praktiska tips "hur man kan göra i stället". Personalen hjälper också till att lägga upp rutiner och ge råd om stimulans till barnet.

Strandvillan i Östersund

Strandvillan är ett Hem för vård eller boende (HVB) enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (LVU).

På Strandvillan finns det plats för åtta ungdomar i åldern 16 till 24 år som varit på behandlingshem eller annan institution eller som av någon anledning inte kan återvända till sitt ordinarie boende. Både tjejer och killar är välkomna att bo på Strandvillan, som tar emot ungdomar från hela landet.

Tiden på Strandvillan handlar mycket om struktur, som till exempel att komma upp på morgonen, att hitta meningsfull sysselsättning på fritiden och att bygga nätverk. Du kan få hjälp att få ordning i vardagen till exempel när det gäller skola, jobb och rutiner. Stödet du får på Strandvillan utformas efter just ditt behov. Vi kan hjälpa dig med de kontakter som är viktiga för dig.

Kontaktpersoner

Du kommer att få två kontaktpersoner på Strandvillan. De kommer att stötta dig i din planering och hjälpa dig med formella kontakter såsom sjukvård, skola och med din socialsekreterare. Tillsammans med dem planerar du dina veckor och dina ledigheter. Ni planerar tillsammans hur du skall nå dina mål och ni följer upp den utveckling du gör.

Förberedelse för framtiden

För att du i framtiden ska kunna sköta ditt eget hem, så är du med och tar ansvar för Strandvillan genom matlagning och städning. Detta med vägledning av personal. Strandvillan är bemannad dygnet runt.

Eget ansvar och eget rum

Varje söndag har ungdomarna på Strandvillan Husmöte där de tillsammans planerar matlagning och inköp för kommande vecka samt vilken aktivitet som skall göras kommande lördag. Alla ungdomar får ett eget rum och egen nyckel som kvitteras ut i samband med inskrivning.

Nya HVB-hem planeras

Östersunds kommun planerar att under 2016 öppna fyra nya HVB-hem med placering i Brunflo, Lit och Östersund.

  • Brunflo: Ett nytt hem med totalt 29 platser
  • Lit: Ett nytt hem med totalt 14 platser
  • Östersund: Två hem med totalt 172 platser

Bakgrunden till att det behövs fler HVB-hem är att kommunen har tagit emot många ensam­kommande barn. Kommunen tog under 2015 emot ca 130 ensamkommande barn. Utöver det har det kommit runt 60 ankomstbarn, alltså barn som rest genom hela landet och kommit till Östersund utan att ha varit i kontakt med Migrationsverket.

Kommunens ansvar

Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagningsplatser och kommunerna tecknar sedan överenskommelser om mottagande med Migrationsverket. Länsstyrelsens fördelningstal innebär att Östersunds kommun ska tillhandahålla totalt 215 boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn under 2016.

Barn som är 14 år eller äldre placeras på ett HVB-hem medan yngre barn placeras i familje­hem. HVB-hem är ett hem för vård eller boende. Det är Ung Integration som genom HVB-hemmen ansvarar för barnens omvårdnad och integration. Alla HVB-hem är bemannade dygnet runt.

Byggnadsprocessen

Här hittar du en beskrivning av byggnadsprocessen för respektive planerat HVB-hem.

Byggnadsprocessen för HVB-hem i Brunflo:

Vad

När

Förberedande markundersökningar

Mars 2016

Bygglov ska godkännas av Samhällsbyggnad

Mars 2016

Medborgardialog

10 maj 2016

Byggnation

Våren 2016

HVB-hemmet öppnas

Hösten 2016


Byggnadsprocessen för HVB-hem i Lit:

Vad

När

Förberedande markundersökningar

Mars 2016

Bygglov ska godkännas av Samhällsbyggnad

April 2016

Medborgardialog

11 maj 2016

Byggnation

Våren 2016

HVB-hemmet öppnas

Hösten 2016

Har du frågor om byggnadsprocessen? Kontakta Bygg och Projektering.

Har du frågor om HVB-hemmens verksamhet? Kontakta Ung Integration.

Sidan uppdaterad 2016-05-12