MittNordiskt forum för aktivt och hälsosamt åldrande - med fokus på hälsofrämjande arbete och vardagsrehabilitering

Vintervy över Rådhuset och Östersund

Den 16-17 maj 2018 bjuder Östersunds kommun in till konferensen MittNordiskt forum för aktivt och hälsosamt åldrande - med fokus på hälsofrämjande arbete och vardagsrehabilitering.

Hälsofrämjande åtgärder och vardagsrehabilitering främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande. Det kommer hela tiden ny kunskap genom forskning och utvecklingsarbeten och det finns därför ett stort behov av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för oss som arbetar med dessa områden. Med Mittnordiskt forum för aktivt och hälsosamt åldrande vill Östersunds kommun och Vård- och omsorgsnämnden skapa en mötesplats för att möta det behovet.

Konferensen vänder sig till professioner som arbetar med hälsofrämjande insatser och vardagsrehabilitering såsom; arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, distriktssköterskor, biståndshandläggare, chefer, undersköterskor, verksamhetsutvecklare, MAS, MAR och politiker.

Deltagaravgift: 2900:- till och med 15 mars.

Från 16 mars är priset 3500:- exklusive moms.

I konferensavgiften ingår programmet, luncher och kaffe.

Välkommen till Östersund!

ProgramPDF

Till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreläsare

Här nedan kan du se en presentation av föreläsarna:

Magnus Zingmark är disputerad arbetsterapeut, FoU ansvarig vid Vård och omsorgsförvaltningen i Östersund. Han har mångårig erfarenhet av rehabilitering och bedriver forskning kring hälsofrämjande och rehabiliterande insatser med särskilt fokus på att nyttiggöra kunskap i kommunal verksamhet.

Bild på Maria Haak.

Maria Haak är docent I gerontologi vid Lunds universitet. Hon är också studiekoordinator för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH. I centrum för Marias forskning står den åldrande personen och dennes möjligheter till delaktighet, självständighet och hälsa. En del av hennes forskning rör också forskning om och med brukarmedverkan.

Bild på Ingeborg.

Ingeborg Nilsson är legitimerad arbetsterapeut och docent i arbetsterapi vid Umeå universitet. Hennes forskningsområde handlar om aktivitet och hälsa bland äldre personer och här önskar hon öka kunskapen om meningsfulla aktiviteter liksom dess relation till välmående.

Bild på Andre Nyberg.

Andre Nyberg är legitimerad Fysioterapeut, Med Dr i Fysioterapi vid enheten för fysioterapi vid Umeå universitet. Mångårig erfarenhet av forskning vid KOL såväl nationellt som internationellt med fokus på fysisk träning, fysiska tester samt använding av eHälsa.

Bild på Catarina Wallengren.

Catarina Wallengren är legitimerad sjuksköterska, Fil.dr. omvårdnad koordinator för utbildning och implementering vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Göteborgs universitet.

Bild på Katja Finger.

Katja Finger GPCC Implement AB (svb), är verksamhetsutvecklare med ansvar för att implementera forskning och lärande i praktiken. Hon möjliggör implementeringen av personcentrerad vård och omsorg med hjälp av demokratiska dialoger.

Bild på Johan Hansson

Johan Hansson arbetar på Socialstyrelsen. Han är utredare med ansvar för att stödja kommuner och organisationers implementering av Individens behov i centrum, IBIC. Johan har tidigare arbetat som projektledare för införandet av IBIC i Eskilstuna kommun.

Bild på Susanne.

Susanne Rolfner Suvanto är fil.mag/legitimerad sjuksköterska, författare och skribent med erfarenhet från kliniskt arbete och som utredare åt Socialstyrelsen och Regeringskansliet.

Hon är även verksamhetsansvarig och delägare på Omvårdnadsinstitutet.

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se mer om MittNordiskt forum:

Tidigare forum i mars 2016

I mars 2016 bjöd Östersunds kommun in för första gången till forum på temat hälsofrämjande arbete. I konferensen som hölls deltog 300 personer.

I filmen nedan kan du se mer från MittNordiskt forum 2016:

 

Här kan du läsa mer och ta del av föreläsningsmaterialet från 2016:

Föreläsare och bildmaterial

Här nedan kan du se en presentation av föreläsarna och ta del av föreläsningsmaterial från konferensen 2016.

Elisabeth Rydwik är docent i fysioterapi vid Karolinska Institutet. Hon är också samordnare för Jakobsbergs akademiska vårdcentral och vetenskaplig ledare vid FOU nu, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Hennes forskningsområde rör effekter av fysisk aktivitet och träning, bland sköra äldre personer i eget boende, äldreboenden och inom geriatriska kliniker, på fysisk funktion samt hur man kan mäta fysisk funktion på ett adekvat och optimalt sätt.

Betydelsen av att främja fysisk aktivitetPDF

Kjersti Vik är professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelig universet (NTNU) . Hon har arbetat med äldres rehabilitering samt undervisat och forskat inom området.

Kjersti doktorerade 2008 vid Karolinska Institutet med en avhandling som fokuserade på betydelsen av aktivitet och delaktighet inom ramen för vardagsrehabilitering. För närvarande är Kjersti engagerad i forskningsprojekt kring vardagsrehabilitering i flera norska kommuner.

Aktivitet og deltaktighetPDF

Mens vi venter på eldrebølgen - flyerPDF

Magnus Zingmark är ansvarig för forskning och utveckling med fokus på aktivt och hälsosamt åldrande i Östersunds kommun. Han har lång erfarenhet från arbete med vardagsrehabilitering som arbetsterapeut.

Han disputerade 2015 med en avhandling som handlade om effekter och kostnadseffektivitet av arbetsterapeutiska interventioner.

Magnus föreläsning fokuserar på aktuellt kunskapsläge, framtida utvecklingsområden inom vardagsrehabilitering och hur vi praktiskt kan vidareutveckla våra verksamheter.

Med avstamp i forskningPowerpoint

Hälsofrämjande strategiPowerpoint

Gunnar Ståhl är aktivt engagerad i föreningen RAS - Reaktivering i samverkan. RAS driver ett projekt för personer med neurologiska funktionsnedsättningar med fokus på främjande av livskvalité genom individuellt utformad reaktivering. Gunnars föreläsning utgår från ett brukarperspektiv och fokuserar på betydelsen av att jobba mot det som är viktigt för den enskilde och behovet av kontinuerligt stöd till såväl den person som drabbats av sjukdom som dennes närstående.

Inga-Lill Karlström Vård- omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun. IngaLill har arbetat i socialtjänsten inom äldre- och funktionshinderområdet i drygt 35 år. Hon har blan annat arbetat som chef i olika befattningar i Östersunds kommun och senast som chef för Biståndsenheten. Under 2014 - 2015 har hon arbetat på Socialdepartementet inom socialtjänstområdet och då främst med frågor rörande äldre och personer med funktionsnedsättning, utbildnings- och kompetensfrågor inom området samt med e-hälsa.

Rehabiliterande synsätt i myndighetsutövningen - arbeta i teamPowerpoint

Kim Bøg-Jensen, Ældre- og handicapchef samt Rene Lorenz, chef för implementering och utveckling, Odense kommune. Äldre och handikappförvaltningen i Odense kommun är en rehabiliterande förvaltning. Det innebär att rehabilitering är grunden för det samarbete som kommunen har med de medborgare som vänder sig till förvaltningen och för de insatser som initieras.

Under de senaste åren har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts i Odense. Gitte och Rene kommer att presentera arbetet med att utveckla en rehabiliterande förvaltning och hur man idag arbetar i praktiken.

VI INDRETTER OS EFTER BORGERNEPDF

Sidan uppdaterad 2018-04-18