Vatten och avlopp för företag

Avloppets innehåll

Verksamhetens utsläpp får inte vara skadligt eller påverka funktionen på det allmänna avloppsnätet. Här kan du som företagare kan du läsa vad som gäller om föroreningar i avloppsvatten. Läs mer under menyn Ditt avlopp.

Bakgrunden för all avloppshantering är att skydda människors hälsa och miljö. Riktvärden på vad avloppet inte får innehålla för mycket av återfinns i Riktvärdeslistan.PDF

Föroreningar där avtal fodras

Företag som i sin verksamhet belastar avloppet med föroreningar som stör den kommunala reningsanläggningens funktion, förutsätter ett avtal eller annan överenskommelse med VA-huvudmannen, Vatten Östersund.

Bra att veta: Fastighetsägaren är ansvarig för verksamheten gentemot Vatten Östersund

En hyresgäst eller verksamhetsutövare som hyr är inte en kund (abonnent) till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Det är fastigheten som ansluts till kommunens ledningsnät. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att verksamheten har de VA-installationer som ska finnas enligt Bestämmelser och ABVA, inte hyresgästen (företagaren).

Hyresavtalet

Oftast står det i hyresavtalet ​att hyresgästen ska ansvara för det som krävs för att driva företagets verksamhet på fastigheten. Fastighetsägaren kan ändå inte överlåta sitt ansvar till företagaren vad verksamhetens avlopp innehåller.

Avskiljare för fett och olja

Avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet kan innehålla ämnen som överskrider de halter som Vatten Östersund anger i sin riktvärdeslista. Olja kan förstöra reningsprocessen vid reningsverket och påverka slammet negativt. Fett kan orsaka avloppsstopp då det stelnar i avloppsledningar.

Verksamheter som exempelvis bilverkstäder, fordonstvättar, restauranger och gatukök behöver avskilja olja respektive fett ifrån sitt avloppsvatten. Vatten Östersund har förtydligat detta i sina bestämmelser som gäller från den 1 december 2008.

Bestämmelser för fettPDF

Fastighetsägaren är kund till VA-huvudmannen, Vatten Östersund, och har ett ansvar att hyresgästen med sin verksamhet anpassar sig till dessa bestämmelser.

Ditt avlopp

Utsläppshalter och avgifter

I riktvärdeslistanPDF finns uppgift om ämnen som inte får släppas ut upprepade gånger. Fosfor, biologiska ämnen eller suspenderande susbstans (partiklar) är ämnen som belastar reningsverken. Verksamheterna är därför avgiftsskyldiga och halterna regleras genom VA-taxanPDF § 14.5 utsläppshalter och § 14.1 e) avgift för brukandet av anläggningen.

Vissa ämnen hör inte hemma i det kommunala avloppet, se exempel nedan;

Färgrester

Flytande färgrester får aldrig hällas ut i avloppet utan ska alltid lämnas som farligt avfall. Detta gäller även vattenlösliga och miljövänliga färger! Stryk ur överflödig färg ur penslarna innan tvätt och lämna tvättvätskan till närmaste återvinningsföretag som tar emot farligt avfall.

Avfettningsbad med mera

Avfettningsbad, ytbehandlingsbad, skärvätskor m.m får aldrig släppas i avloppet utan ska tas om hand som farligt avfall, alternativt genomgå kompletterande rening utöver rening i oljeavskiljare.

Matfett

Matfett som spolas ner i avloppet kan orsaka problem i rören. Det finns en stor risk att fettet fastnar på insidan av rören och orsakar stopp. Större mängder fett kan ta sig hela vägen till avloppsreningsverket och där skapa en obalans i reningsprocesserna. Samla därför upp fett från exempelvis fritering och stekning och lämna detta till ett återvinningsföretag.

Golvtvätt

Om verkstadsgolv som hanterar oljor och bensin behöver våtskuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas omhand av ett återvinningsföretag.

Ditt dricksvatten

Värt att veta

Vatten är ett livsmedel precis som mjölk eller kött. Därför finns vissa kvalitetskrav på vattnet som Livsmedelsverket sätter upp, dessa krav kontrolleras efter ett kontrollprogram.

Vattenkvalitén kan variera beroende av var verksamheten är någonstans inom Östersunds kommun. Kvalitén varierar mellan olika samhällen som t.ex. Lit eller Fåker.

Vattentrycket varierar också lika som kvalitén. Vattentrycket kan också vara olika inom samma ledningsnät beroende på vilken vattenreservoar som är ansluten till fastigheten.

En del vägledning hittar du under Dricksvatten. Kontakta oss om du vill veta mer.

Risker för dagvattnet

Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som rinner från till exempel tak, vägar och parkeringsplatser. Vattnet avleds via ett system med brunnar och ledningar till närliggande sjöar och vattendrag.

Företagsområde

Den verksamhet som bedrivs inom en fastighet kan påverka dagvattnets kvalité. Om marken är förorenad kan både dagvatten och närliggande vattendrag påverkas negativt.

Tankstationer

Exempelvis för tankstationer ute ska det finnas spillzoner som leder eventuell spill till en oljeavskiljning innan anslutning sker till dagvattenledningen.

Verkstäder

Oljetunnor kan välta eller bli påkörda. Bilar som ska lagas och parkeras ute kan läcka bensin eller olja och rinna ner i en dagvattenbrunn på gården. Det är nödvändigt att vara beredd genom att ordna beredskap för att täcka över t ex dagvattenbrunnar så att oljor, bensin inte kan rinna ner vid olyckshändelser. Ett alternativ är att installera torvfilter eller kolfilter som sätts i brunnarna för att säkra utsläpp från det dagliga verksamheten. Vid risk för större mängder av oljor eller bensin kan oljeavskiljare vara ett annat alternativt.

Rörfirmor och markentreprenörer

Har du ett uppdrag att utföra ett arbete åt en fastighetsägare? Läs mer här.

Sidan uppdaterad 2017-05-29