Köldmedier

Köldmedier är kemikalier som ska transportera kyla, till exempel propan, ammonikak och olika freoner. Köldmedier skadar och tunnar ut ozon­skiktet.

Du som bedriver yrkesmässig verksamhet och som använder stationära aggregat som innehåller köldmedier omfattas av ett antal regler för hantering av köldmedier. Till exempel ska du skicka in en köldmedierapport till kommunen varje år.

Installation eller konvertering av utrustning

Om ditt aggregat - exempelvis kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning innehåller mer än 10 kg köldmedier måste du informera kommunen innan du installerar eller konverterar utrustningen.

Anmälningsblankett finns hos certifierat företag.

Årlig kontroll av köldmedier​

Operatören ska kontrollera köldmedierna med olika intervall beroende på aggregatets volym.

  • Aggregat med mindre än 3 kilo köldmedier behöver inte kontrolleras
  • Aggregat med 3-30 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per år
  • Aggregat med 30-300 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per 6 månader
  • Aggregat med mer än 300 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per 3 månader

Om ett aggregat läckt och läckaget åtgärdats måste aggregatet kontrolleras inom en månad från åtgärden.

Det är enbart certifierad personal som får kontrollera och göra ingrepp i köldmedieaggregat, och som får upprätta rapport över genomförd kontroll.

Köldmedierapport

Om den totala köldmediemängden överstiger 10 kg ska resultatet av kontrollerna (köldmedierapporten) skickas till kommunens miljö- och samhällsnämnd senast den 31 mars efterföljande år, till exempel senast 31 mars 2016 för kontrollåret 2015.

I den totala köldmediemängden räknas inte aggregat under 3 kg. Detta gäller stationära anläggningar som omfattas av krav på läckagekontroll, och där sammanlagt 10 kg köldmedium eller mer är installerat.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, till exempel om ett aggregat skrotats. Dessutom ska rapporten redovisa vilka mängder köldmedier som installerats, fyllts på eller tagits om hand.

Det är den som står som ägare den 1 januari innevarande år som är ansvarig för att skicka in kontrollrapporten, oavsett om den personen varit verksamhetsutövare under det kalenderår som rapporten avser.

Enbart köldmedier i utrustning som omfattas av kravet på återkommande kontroll ska räknas in i den sammanlagda köldmediemängden. Den årliga rapporteringen omfattar inte privata hushåll.

Om du som ansvarar för att skicka in köldmedierapporten inte skickar in den till kommunens miljö- och samhällsnämnd, eller om du lämnar in den för sent (efter den 31 mars), kan du bli tvungen att betala miljösanktionsavgift.

Förbjudna köldmedier

  • CFC är förbjudet att använda från och med den 1 januari år 2000. Undantag för små enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 g eller mindre får fortsätta att brukas så länge anläggningen brukas på samma plats.

  • HCFC blir förbjudet att använda från och med den 1 januari 2015. Befintlig kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med mer än 3 kilo köldmedium är tillåtet att använda fram till 2015. Befintlig kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med högst 3 kilo köldmedier är tillåtet att använda även efter 2015.

  • HFC - ännu inga förbud mot påfyllning och användning.

Kommunens tillsyn av köldmedier

Miljö- och samhällsnämndens tillsyn omfattar bland annat granskning och handläggning av anmälningar, kontrollrapporter, egenkontroll samt inspektioner av köldmedieanläggningar.

Vi kontrollerar även kylserviceföretagens behörigheter, samt deras hantering och lagring av köldmedier.

Sidan uppdaterad 2016-04-04