Styrmodell

Östersunds kommun har en styrmodell som fungerar som ett stöd i arbetet att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat. Den ska med andra ord bidra till att vi uppnår vår vision.

Styrmodellen består av två delar:

  • Mål- och styrkedjan
  • Kvalitetsstyrning/löpande uppföljning
Illustration av kommunens styrmodell

 

Mål- och styrkedjan

Mål- och styrkedjan styr hur vi tillsammans jobbar mot de övergripande politiska målen (samhällsnyttan). Här driver vi även större förändringsarbeten som kräver extra fokus.

I mål- och styrkedjan använder vi begreppen:

  • långsiktiga mål som fastställs av kommunfullmäktige och anger i vilken riktning verksamheten ska utvecklas. Målen beslutas av styrelserna och nämnderna för att sedan fastställas av fullmäktige i årsbudget.
  • nämndsmål som anger vilka effekter/resultat vi ska uppnå under innevarande budgetår/planperiod (1-3 år).

Förvaltningsledningen utarbetar sedan åtaganden som beskriver hur verksamheten ska uppfylla nämndens mål. Verksamheten planerar och genomför därefter aktiviteter för att uppfylla åtagandena och målen.

Målen följs upp tre gånger per år i budgetuppföljningen (per april och augusti) och i års­redovisningen. Under hösten genomförs också en omvärldsanalys för att jämföra Östersunds värden med andra kommuner och riket i stort.

Kvalitetsstyrning/löpande uppföljning

Kvalitetsstyrningen styr arbetet att utveckla och förbättra kärnverksamheten. Vi arbetar utifrån fyra kommungemensamma perspektiv:

  1. Personal
  2. Medborgare
  3. Ekonomi
  4. Miljö

Dessa perspektiv är viktiga för att styra och leda kärnverksamheten samt ge en balanserad bild av verksamheten i planering och uppföljning. De är också tänkta att stödja cheferna i sitt ledarskap.

Förutom lagar, förordningar och kommunfullmäktiges mål fastställer nämnder och styrelser servicedeklarationer som beskriver vilken kvalitet verksamheten ska leverera till medborgare.

Alla nämnder och förvaltningar arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet.

Sidan uppdaterad 2017-12-18