Vad behöver vi mer av?

Sju områden prioriteras som de tillväxtfaktorer som vi behöver arbeta med för att skapa ett mer attraktivt Östersund. Tillväxtfaktorerna beskriver den utveckling vi vill nå, vilket kommer att bidra till att fler väljer att stanna kvar i Östersund och att vi attraherar nya invånare. Inspireras av några ambassadörer och deras syn på saken.

Mer välkomnande

När vi själva trivs och känner stolthet, blir det lätt att också välkomna andra hit. Värdskap blir bäst när det kommer från hjärtat. I Östersund är alla en viktig del av samhället, oavsett vilka vi är, vilken bakgrund vi har eller vilka drömmar vi har om framtiden - allt börjar hemma.

Alla ska känna sig välkomna

Ett välkomnande Östersund är detsamma som ett öppet och tillgängligt Östersund. I Östersund är det viktigt att alla känner sig välkomna. Därför är ett varmt värdskap och inkludering avgörande faktorer för att Östersund ska upplevas positivt.

Tillgänglighet för samarbete och mångfald

Tillgänglighet är viktigt för att skapa samarbeten med omvärlden och en växande kommun med stor mångfald. Östersund ska vara tillgängligt genom en utvecklad infrastruktur med hållbara färdsätt, där vi skapar bra möjligheter att ta sig fram både inom Östersund men även till och från omvärlden. Oavsett om det gäller landsbygd eller stadsdel så behöver vi ständigt förbättra oss för att göra vår kommun så tillgänglig som möjligt.

Trygghet och stolthet

Att känna trygghet i och stolthet över olika miljöer är en viktig del i välkomnandet. Vi arbetar med samverkan, kunskap och innovativ fysisk planering för att skapa ett rent, snyggt och tryggt Östersund. Det gynnar både invånare och besökare.

Mer kreativitet

I Östersund är nyfikenhet och kreativitet en stark drivkraft för att skapa innovativa lösningar som gör att vi tryggt kan möta framtidens utmaningar.

Kreativitet en grundförutsättning

Det är viktigt att Östersund erbjuder en kreativ och attraktiv miljö med intressanta mötesplatser som är så spännande att en mångfald av människor trivs och söker sig hit, oavsett bakgrund och funktionsförmåga. Kreativitet och nya innovationer är en grundförutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar och skapa en smart och hållbar tillväxt för alla. Därför står kreativitet och innovation högt upp på agendan i Östersund, i samverkan med den regionala, nationella och den internationella nivån.

Utveckling av samhället

En smart och hållbar tillväxt kräver kreativa lösningar inom ett brett spektrum och såväl ekonomiska, sociala, tekniska och politiska områden behöver utvecklas. Innovationer möjliggörs genom att kreativa människor använder sin uppfinningsrikedom och sitt engagemang för att utveckla vårt samhälle till att bli ännu bättre. Det ska ske inom ramen för vad vi själva och vår jord klarar av på lång sikt.

Våga och vill

Östersunds utveckling är beroende av att det finns kreativa människor som vågar, vill och kan vara företagsamma. För att skapa kreativa lösningar, entreprenörskap och miljövinster tillvaratas också traditionella kunskaper och kultur, till exempel samernas kunnande och traditioner.

Mer företagsamhet

I Östersund upplevs förutsättningarna vara mycket goda för att driva företag.

Bra företagsklimat viktigt

Att vi har företag och arbetsplatser i Östersund är själva grunden för
hållbar tillväxt. Ett gott företagsklimat är därför viktigt och det
skapas bland annat genom goda relationer och en positiv inställning
till och förståelse för företagens utmaningar. Företag och näringsliv
arbetar i nära samverkan med kommunen kring utvecklingsfrågor.
Det finns utvecklade nätverk där entreprenörskap och innovativa idéer formas. Genom öppenhet och kompetensutveckling förbättrar
vi attityder och förståelse för företagande.

Små och medelstora företag

Östersunds näringsliv präglas till stora delar av små och medelstora företag med goda förutsättningar för etablering av fler verksamheter, till exempel inom besöksnäring och distansoberoende tjänster inom IT-sektorn där marknaden är global.

MIUN-Kommun-Näringsliv

En god samverkan mellan Mittuniversitetet, kommunen och näringslivet ska skapa goda förutsättningar för att kommersialisera forskningsbaserad kunskap, inspirera till nya företagsstarter och stärka befintliga företag med ny kunskap. Klustersamverkan och särskilda satsningar uppmuntras inom Östersunds och universitetets profilområden.

Utveckling

Tillsammans med näringsliv och regionala aktörer utvecklas kunskap kring offentliga upphandlingar som bättre möjliggör för små och medelstora företag att delta som leverantörer.

Mer kunskap

I Östersund omsätts kunskap till kompetens, utveckling och delaktighet.

Kunskapsdrivet och globaliserat samhälle

Vi lever i ett allt mer globaliserat och kunskapsdrivet samhälle där vi dagligen ställs inför nya utmaningar men även nya möjligheter till innovativa lösningar. Kunskap är en förutsättning för att kunna vara delaktig i och kunna påverka utvecklingen i sin omvärld.

Bra utbildning oavsett bakgrund och förmåga

I Östersund erbjuds en bra utbildning för våra barn och ungdomar. Fokus ska ligga på att alla, oavsett bakgrund och förmågor, ska få förutsättningar till att lyckas med att nå en kunskapsnivå som möjliggör en fortsatt positiv väg in i vuxenlivet. Internationella utbyten, arbetspraktik, naturupplevelser och kultur är viktiga erfarenheter som leder till användbara färdigheter.

Brett urval

En hög kunskapsnivå kräver också en god kvalitet i vuxenutbildnings- och yrkesutbildningssystemen. Östersund erbjuder ett brett urval av högkvalitativa utbildningar som utvecklas i samverkan mellan utbildningsanordnare och framtida arbetsgivare.
Mittuniversitetet är en viktig tillväxtmotor och en avgörande framgångsfaktor för regionens attraktivitet. Östersund behöver lyftas som en attraktiv studentstad och det är viktigt att fortsätta stötta Mittuniversitetet i sitt regionala uppdrag.

Utbildning vs arbetsmarknad

Matchningen mellan utbildningsutbudet och den lokala arbetsmarknaden behöver därför ständigt förbättras. Det är viktigt att företagen i Östersund är kunskapsintensiva och inriktade på samverkan med varandra och med samhället i övrigt. Mid Sweden Science Park är en nyckel för ett mer formaliserat samarbete mellan universitet och näringsliv.

Mer omtanke

I Östersund är en mänsklig omtanke drivkraften i omsorgen under livets alla skeden.

Högsta möjliga kvalitet

I Östersund innebär omtanke högsta möjliga kvalitet inom vård, skola och omsorg. Dessa är kommunens allra viktigaste åtaganden och grunden i ett hållbart samhälle. I Östersund är välfärdstjänsterna av högsta kvalitet oavsett utförare, vilket bidrar till att invånarna känner sig trygga och stolta över Östersund. Att invånarna upplever en öppenhet i välfärden och att kvaliteten är högre än vad de förväntat sig, är en viktig konkurrensfaktor.

Förutsättningar för medarbetare

Den enskilda medarbetaren har en avgörande betydelse för hur kvaliteten i välfärdstjänsterna upplevs av invånarna. Därför ska medarbetarna ges förutsättningar att utföra sitt jobb där bemötande och omtanke är i fokus. I Östersund ska medarbetarna uppleva att det finns ett öppet klimat för att skapa nya smarta lösningar på
vardagsproblem. Utvecklingen av sociala innovationer inom välfärdssektorn leder till mer effektiva arbetsmetoder och ökad kvalitet för invånarna.

Tillgängligt för alla

Östersund är tillgängligt för alla oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, livsåskådning eller funktionsförmåga. Tillgänglighet är en viktig tillväxtfaktor som höjer livskvaliteten för invånarna och främjar Östersunds utveckling. Allmänna ytor och byggnader ska utformas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för att främja mångfald och delaktighet.

 

Mer kultur

I Östersund är kulturen en drivkraft för utveckling där alla har tillgång till upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig.

Kultur formar vårt sätt att leva

I Östersund formas kulturen genom vårt sätt att leva. Kultur växer
fram genom de aktiviteter och upplevelser som vi skapar tillsammans.
En kultur som präglas av mångfald där upplevelser är viktiga
för att vår livsmiljö ska vara attraktiv, både för oss som redan bor
här men även för potentiella inflyttare och besökare.

Viktig del av samhället

De kulturella och kreativa näringarna är en viktig del av den ekonomiska tillväxten. Kultur påverkar även en plats attraktivitet och den enskilde individens välbefinnande.

Attraktiv livsmiljö

För att skapa en mer attraktiv livsmiljö är det viktigt att offentliga organisationer, föreningar och näringsliv samarbetar för att få till ett varierat kulturutbud som är tillgängligt för alla. Förutom att lyfta den lokala kulturen är det viktigt att ta tillvara internationella influenser och främja kulturell mångfald.

Viktig besöksanledning

Östersunds natur- och kulturlandskap tillsammans med vårt samiska kulturarv är tydliga styrkor. Besöksanläggningar samt kultur- och idrottsevenemang är viktiga för oss som bor här och är även en viktig besöksanledning som ger intäkter till det lokala näringslivet. Dessutom bidrar de till en stolthet hos invånarna. En nära samverkan
mellan universitet, näringsliv, föreningsliv, kommunen och den enskilda invånaren är viktigt för att vidareutveckla och kommersialisera evenemang och anläggningar.

Mer attraktiva boenden

I Östersund finns tillgång till attraktiva boenden både i stad och på landsbygd anpassade för livets olika faser.

Närhet till allt

Utmärkande för Östersunds attraktiva boendemiljöer är närhet till en stadskärna med ett myllrade kulturliv och god tillgång till butiker, caféer och restauranger samt närhet till lättillgängliga naturmiljöer och en unik blandning av sjö- och fjällutsikt.

Attraktiva bostäder för framtiden

För att Östersund ska kunna växa behöver det skapas plats och utrymme för fler människor genom byggande av fler bostäder. De bostäder som byggs ska vara både attraktiva och ändamålsenliga för den mångfald av människor som Östersund består av idag och
i framtiden, oavsett bakgrund och förmåga. Östersunds landsbygd har fantastiska kvalitéer där den jämtländska naturen är ett starkt signum som attraherar många och här finns goda förutsättningar för attraktiva boenden.

Blandad bebyggelse

Det finns ett värde i en blandad bebyggelse i Östersund, både genom förtätning och genom nybyggnation. Genom att människor flyttar mellan olika bostäder under olika faser i livet skapas en flyttkedja som kan leda till en rörlighet på bostadsmarknaden. Flyttkedjan tas i beaktning vid planering av bostadsbyggande kompletterat med kreativa lösningar på utmaningen att bygga attraktiva bostäder för ungdomar, studenter och nyanlända.

Östersunds kommun har en viktig roll för byggandet av bostäder. Det krävs en aktiv markpolitik där attraktiva tomtlägen möjliggörs för byggande. Det är av stor vikt att samtliga berörda aktörer utifrån sina respektive roller arbetar tillsammans.

Sidan uppdaterad 2017-05-29