Kommunens kvalitetspris

Östersunds kommun delar varje år ut ett kvalitetspris till någon av kommunens egna verksamheter. Priset ska uppmuntra och bidra till utveckling av det förbättringsarbete som ständigt pågår. Arbetet med att utveckla kvaliteten i kommunens olika verksamheter har hög prioritet.

Bedömningen för kommunens kvalitetspris utgår från fyra områden:

  • Kunderna
  • Medarbetarna
  • Verksamheten
  • Resultatet

Vinnarna får 5 000 kronor per anställd (upp till max 100 000 kronor) vilka ska användas till kompetensutveckling eller liknande för personalen.

Första kvalitetspriset delades ut 2008 och har sedan delats ut varje år med undantag för 2012 då ett uppehåll gjordes.

Vinnare av Östersunds kommuns kvalitetspris

2015: Kundcenter

Motivering: Ett systematiskt, strukturerat och målinriktad arbete med såväl medarbetare, kunder, ekonomi och verksamhet har lett till att enheten uppvisar goda resultat inom samtliga områden. Enheten präglas av ett öppet och innovativt klimat där feedback är en del av vardagen och där ständiga förbättringar tas om hand. Verksamheten lyfter det som är bra och utmanar och arbetar med de delar som behöver förstärkas.

2014: Björkebo

Motivering: Ett systematiskt och strukturerat arbete med planering, uppföljning och kvalitets­förbättringar genomsyrar hela verksamheten. Kvalitetsbrister fångas upp löpande och en fast punkt finns på personalmötets dagordning, allt dokumenteras. Verksamheten är ett föredöme för andra genom sitt systematiska kvalitetsarbete och engagemanget hos personalen. Allas delaktighet och ansvar får genomslag i det dagliga arbetet vilket visar sig i det goda gensvar som kommer från kunderna.

2013: Treälvens förskola

Motivering: All personal är väl förtrogna med styrdokumenten och använder dem i det dagliga arbetet. Arbetet med förbättring av arbetsmiljön samt kompetensutveckling sker strukturerat och regelbundet. Ett mycket systematiskt och strukturerat arbete sker utifrån framtagen arbetsplan vad gäller planering, uppföljning och förbättringar. Enheten är ett föredöme för andra verksamheter genom sitt systematiska kvalitets­arbete och engagemanget hos personalen genomsyrar verksamheten. Allas delaktighet och ansvar är ledord som får genomslag i verksamheten vilket visar sig i de mycket goda resultaten i kundundersökningar och medarbetarundersökningar. 

2011: Ekonomi och finans

Motivering: Enheten uppvisar goda resultat avseende kundundersökningar och kunderna upplever en hög grad av nöjdhet med deras tjänster. Detta tyder på ett gott ledarskap med nöjda medarbetare som utför ett arbete med hög kvalitet inom alla områden. Det ekonomiska resultatet visar på ett positivt resultat under tre år. Och som ett bevis på att enheten är effektiv har de rationaliserat verksamheten men behållit den höga kvaliteten.

2010: Sollidens förskola

Motivering: Enheten är ett föredöme för andra verksamheter genom sitt systematiska kvalitetsarbete och engagemang hos personalen som genomsyrar verksamheten. Allas delaktighet och ansvar är ledord som får genomslag i verksamheten vilket visar sig i de goda resultaten i olika utvärderingar.

2009: Östersunds städ- och hemservice

Motivering: Enheten genomsyras av ett stort kvalitetsmedvetande och ett tydligt kund­fokus i hela sin verksamhet. De visar också bra värden vad gäller kundnöjdhet. Enheten arbetar systematiskt med kompetensutveckling för all personal och har genom aktivt arbete med olika insatser avseende arbetsmiljön lyckats sänka sjukfrånvaron avsevärt. Sammanfattningsvis kan konstateras att enheten har en mycket väl fungerande verk­samhet, mycket energi och en kompetens som sammantaget möjliggör en bra verksam­hetsutveckling. Och som ett bevis på att man är en effektiv och marknads­anpassad verksamhet har enheten återtagit en stor kund som under en period valde att anlita annan utförare.

2008: Biståndsenheten

Motivering: Enheten har stort kund-/brukarfokus där dialog och nära kontakt med deras intressenter är högt prioriterade områden. Kunderna/brukarna får på flera olika sätt en god bild av vilka förväntningar de kan ha på verksamheten. Enheten visar också prov på en god arbetsmiljö för sina anställda och överlag ett stort engagemang i utvecklings­hänseende. Sammanfattningsvis kan sägas att enheten uppvisar en mycket väl fungerande verksamhet ur alla fyra perspektiv som utvärderats. Där kvalitets­utvecklingen drivs systematiskt och metodiskt och de får härmed ses som en värdig vinnare av Östersunds kommuns kvalitetspris 2008.

Sidan uppdaterad 2016-11-30