Kulturmiljöprogram för tätorter och yttre stadsdelar

Vill du titta på och läsa mer om kulturmiljöerna?

Gå till kulturmiljöwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östersunds kommun arbetar just nu med ett program för att klargöra vilka kulturhistoriska värden som finns i Östersunds yttre stadsdelar samt i sex av kommunens tätorter.

Karta över de yttre stadsdelar som inventerats i etapp 2 samt de centrala delar som ingick i etapp 1

Karta över inventerade områden i Östersunds stad

Programmet, som även kallas för etapp 2 av kulturmiljöprogrammet, omfattar Odensala, Odenslund och Söder, Lugnvik, Karlslund och Eriksberg, Norr samt Odenskog och Körfältet i Östersunds stad.

Programmet omfattar även Frösö strand, Hornsberg och Lövsta, Härke, Valla och Frösö park på Frösön, samt de sex tätorterna Lit, Brunflo, Fåker, Orrviken, Tandsbyn och Häggenås.

Kulturmiljöprogrammet är framtaget med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Jämtland.

Byggnader byggda efter 1980 är inte medtagna i programmet.

Karta över tätorter som ingår i etapp 2

Karta över tätorter som ingår i etapp 2

Tyck till om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden

Mellan den 15 juli och den 17 oktober 2016 är vårt förslag till program ute på så kallat samråd. Under samrådsfasen kan du som medborgare tycka till om de bedömningar vi gjort av vilka byggnader och områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Kanske har du förslag på en byggnad eller en miljö som vi missat i de aktuella stadsdelarna eller tätorterna? Eller kanske håller du inte med om den värdering vi gjort av en viss byggnad eller ett visst område?

På vår kulturmiljöwebb kan du se alla områden och byggnader som vi inventerat och bedömt som värdefulla.

Gå in på kulturmiljöwebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att titta på byggnader och områden som vi inventerat och bedömt och lämna in dina synpunkter.

Lämna in synpunkter med vanlig post

Om du inte har tillgång till eller vill lämna synpunkter digitalt på etapp 2 av kulturmiljöprogrammet så kan du lämna in dem med vanlig post.

Skicka då dina synpunkter till:

Samhällsbyggnad
Östersunds kommun
831 82 Östersund

Skriv tydligt vad det är du vill lämna synpunkter på.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Kulturmiljöprogrammet är en del av Östersunds översiktsplan och innehåller en fördjupning av översiktsplanens övergripande strategier och ställningstaganden kring kulturmiljön i kommunen. Tillsammans med översiktsplanen Östersund 2040 ska programmet vara vägledande i beslut om bygglov och samhällsplanering.

Kulturmiljöprogrammet ska även bidra till att sprida och hämta in kunskap om bebyggelsen hos fastighetsägare och allmänhet.

Syftet med programmet är att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värdena i samhällsplaneringen, och lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön är, både för oss som bor här och för turism- och besöksnäringen. Syftet är också att främja utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Mer om den andra etappen av kulturmiljöprogrammet

En viktig del inför arbetet med kulturmiljöprogrammet för de yttre stadsdelarna samt för de sex tätorterna har varit att uppdatera kunskapsunderlaget, som tidigare inte funnits samlat utan varit spritt i en rad olika dokument, utredningar och inventeringar.

Denna etapp 2 av kulturmiljöprogrammet tar sin utgångspunkt i det kvalitetsförbättrade kunskapsunderlag som nu samlats ihop. Både hela bebyggelseområden och enstaka byggnader har värderats.

En värderingsgrupp med sakkunniga (byggnadsantikvarier och arkitekter) från länsstyrelsen, Jamtli och Östersunds kommun har deltagit i klassificeringsarbetet.

Vad ska programmet leda till?

Programmet ska klargöra de kulturhistoriska värden som en plats eller ett landskap har. Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en "död hand" över bebyggelsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet är en kartläggning av värdefulla byggnader och områden i kommunen, men innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet och förbud mot förvanskning.

Läs mer om kulturmiljövärden och begrepp

Närmare inventering kan innebära ändrade förhållningssätt

Både för särskilt värdefulla byggnader och bebyggelseområden kan vår värdering och klassificering ändras, om vi vid närmare besiktning hittar ytterligare värden som vi inte uppmärksammat under arbetet med kulturmiljöprogrammet.

Det kan innebära att vårt förhållningssätt för den enskilda byggnaden eller det enskilda bebyggelseområdet kan förändras över tid.

Byggnadsinventering, klassificering och konsekvensbeskrivning

Dessa dokument hör till förslaget om kulturmiljöprogram för de yttre stadsdelarna samt de sex tätorterna.

Byggnadsinventering och klassificeringPDF

KonsekvensbeskrivningPDF

Våra ställningstaganden för enskilda byggnader och områden

Gruppen särskilt värdefulla byggnader har delats in i klass A och B. Särskilt värdefull byggnad klass A innebär att förvanskningförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Byggnaden har ett så högt värde att rivningsförbud/skyddsbestämmelser bör övervägas vid upprättande av detaljplan.

Särskilt värdefull byggnad klass B innebär att förvanskningförbud enligt plan- och bygglagen gäller. Värdena bedöms dock inte vara av sådan art att de kan innebära hinder för andra allmänna intressen. I första hand bör varsamhetsbestämmelser övervägas vid upprättande av detaljplan.

Läs mer om vilka konsekvenser klassificeringarna av byggnader och områden får vid till exempel prövning av beslut om bygglov och detaljplaner i PDF-filen nedan.

Konsekvenser för klassificering av kulturmiljövärdenPDF

Beskrivna värden och förhållningssätt för respektive kulturmiljö

För varje bebyggelseområde beskrivs dess historia och karaktärsdrag samt vilka värden och förhållningssätt som är viktiga att ta hänsyn till vid ändring, planering och handläggning av lov och andra tillstånd.

Det är positivt att att områdena används och utvecklas, så länge förändringen anpassas till kulturvärdena och att kulturvärdena skyddas och bevaras.

I samband med plan- och bygglovbeslut som berör de utpekade områdena ska de kulturhistoriska värdena beaktas så att de inte förvanskas eller omintetgörs.

Varje bebyggelseområde har en text med rekommendationer om hur värdena i området ska hanteras. Rekommendationerna ger ett underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen och är tänkta att fungera som en vägledning för kommunens handläggare och fastighetsägare.

Rekommendationerna är med avsikt allmänt hållna och det kan finnas värden som inte redovisas i texten och som synliggörs först vid handläggning av bygglov eller detaljplan eller vid ändring av byggnader eller i miljöer.

Vid frågeställningar om ändring av de utpekade områdena och även byggnaderna bör därför någon med byggnadsantikvarisk eller arkitektonisk kunskap delta.

I plan- och bygglagen (PBL) finns ett grundläggande varsamhetskrav som gäller ändring av alla byggnader (8 kap 17 §).

I PBL finns också ett generellt förbud om förvanskning och en byggnad som inte tidigare är utpekad/klassificerad som särskilt värdefull skyddas ändå av 8 kap. 13, 14 §§.

Vad händer efter samrådet?

När samrådsfasen är över bearbetar vi alla de synpunkter som kommit in och sammanfattar dem i en så kallad samrådsredogörelse. Denna redogörelse kommer sedan att finnas med i ett nytt utkast till kulturmiljöprogram, som sedan både du som medborgare och andra instanser som berörs får möjlighet att ta ställning till igen.

Det slutgiltiga beslutet om att anta kulturmiljöprogrammet är det kommunfullmäktige som tar. Det beräknas kunna ske under första halvan av 2017.

Kulturmiljöer i centrala Östersund samt på landsbygden

Östersunds kommun har sedan tidigare antagit ett kulturmiljöprogram för de centrala delarna av Östersund, etapp 1 av kulturmiljöprogrammet.

Denna information finns för närvarande endast i PDF-format men arbetet med att digitalisera informationen och samla den på kulturmiljöwebben pågår.

Läs mer om kulturmiljöprogrammet för etapp 1 - Östersunds centrum

Landsbygden - etapp 3

Den tredje etappen i kulturmiljöprogrammet handlar om landsbygden i Östersunds kommun och planeras kunna antas av kommunfullmäktige under 2017.

Sidan uppdaterad 2016-07-14