Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju faser:

 1. Planbesked
 2. Uppdrag
 3. Samråd
 4. Granskning
 5. Antagande
 6. Överklagande
 7. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samrådsfasen och granskningsfasen.

Böle-Orrviken

Granskning

Fannbyn 3:3 m fl, Bostäder övre Hegled  (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 30 juni till 11 augusti 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Härke 1:23, Delning av fastighet (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 6 juli och 15 augusti 2017.

Centrala Östersund

Uppdrag

Tallåsen 2. Flerbostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra flerbostadshus. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet.

Karlslund 1:4, 1:11 och 2:1, Bostäder nära friluftsområdet vid skidstadion  (fas: Uppdrag)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggande av bostäder intill friluftsområdet vid skidstadion.

Planprocessen har inletts med ett planprogram där utgångspunkter och mål för planläggningen beskrivs.

Samhällsbyggnad arbetar nu med att ta fram en detaljplan.   


Karlslund 1:32 m fl, bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Samråd

Byalaget 27, Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Samråd)

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en tillbyggnad av befintligt enbostadshus på fastigheten Byalaget 27. Tillbyggnad ska ske med stor hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde.

Långreven 3. Nytt flerbostadshus utmed Läroverksgränd (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på fastigheten.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan den 21 juni och 3 augusti 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Granskning

Arkivet 1 och del av Norr 1:14. Upphävande av del av fastighetsplan, ändrad användning (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering där del av fastigheten Arkivet 1 förs över till fastigheten Norr 1:14. Planområdet ligger i korsningen mellan Arkivvägen och Fornbyvägen vid Jamtli.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 27 juni till 21 juli 2017.

Planhandlingar

Antagande

Pantbanken 2, 3 och 4, handel (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 18 november och 9 december 2016. 

 1. Underrättelse om granskningPDF
 2. PlankartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF
 4. SamrådsredogörelsePDF
 5. Bilaga till samrådsredogörelsenPDF
 6. GrundkartaPDF

Frösön

Uppdrag

Valla Centrum 11. Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av ICA Supermarket i Valla på Frösön.

Tanken 1. Bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör uppförande av flerbostadshus vid Valla centrum på Frösön.

Ängsstarren 1-4. Utökad byggrätt (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör uppförande av båthus och brygga i Härke vid Storsjöns strand på Frösön.

Del av Valla 4:2, Nya bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Aspnäs 6, Tillbyggnad Frösö Gummi (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör tillbyggnad av Frösö Gummi med ytterligare en våning.

Kungsgården 5:3, Utbyggnad av Frösö Park Hotell (fas: Uppdrag)


Antagande

Fritztorp 2 och 3, flerbostadshus i Hornsberg (fas: Antagande)

Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten så att ett flerbostadshus kan uppföras på bostadsfastigheterna Fritztorp 2 och 3 i Hornsberg centralt på Frösön. Avsikten är att riva befintliga byggnader och uppföra ett nytt flerbostadshus.

Detaljplanen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 26 april 2017. Planen har sedan överklagats.

Planhandlingar

Knytta-Solberg

Granskning

Vålbacken 4:2, villabebyggelse (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att skapa 14 nya villatomter inom det gamla Tegelbruksområdet med fastighetsbeteckning Vålbacken 4:2.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 6 mars och 27 mars 2017.

Lugnvik

Uppdrag

Östersunds-Byn 1:89 m fl. Industriområde (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör för verksamheterna i området att utvecklas ytterligare inom befintlig infrastruktur.

Samråd

Östersem 1:229 mfl. Lugnvikssolan - utökad byggrätt  (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare lokalyta för att inrymma ett ökat antal elever i Lugnviksskolan och Sjöängsskolan. Skolorna utökas genom att bygga ut skolorna och även genom att en del av skolorna byggs på med en våning. Syftet är också att säkerställa att det finns tillräckligt med yta för skolgård och att trafiksituationen fungerar kring skolområdet. Syftet är också att bredda användningen för Lugnviks kyrka från allmänt ändamål till centrumändamål samt att påföra kyrkan rivningsförbud och skyddsbestämmelser.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 11 maj till 5 juni 2017.

Planhandlingar

 

Odensala, Odenskog

Uppdrag

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Odensala 7:1. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ny skolbyggnad intill Storsjöskolan och sporthallen i Odensala.

Städet 8, utökad användning (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Odenskog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Antagande

Karlslund 3:4 Handel (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en större handelsetablering på en del av fastigheten Karlsund 3:4, öster om Remonthagen.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Bilaga

Illustrationsfilm

Filmen nedan visar Biltemas egen illustration av den tänka byggnationen.

Odensala 12:1, Bostäder på Odenvallen (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder på Odenvallen.

Detaljplanen har antagits av miljö- och samhällsnämnden den 24 maj 2017.

Planhandlingar

Torvalla, Ope

Uppdrag

Klyvsågen 1-4 m fl. Småindustri och handel (fas: Uppdrag)


Granskning

Kapsågen 2, Torvalla 2:145 m fl. Kontor och småindustri (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten något för fastigheten Kapsågen 2
för att möjliggöra en permanent lagerutbyggnad mot E14. Byggrätten utökas även
några meter mot öst för att möjliggöra en eventuell framtida utökning av
verksamheten. Syftet med detaljplanen är också att ändra användning för ett antal
fastigheter söder om Brosslarvägen, från allmänt ändamål till ej störande
småindustri och centrumverksamhet (kontor, restaurang, gym och
föreningslokaler).

Planen är ute på granskning under perioden 3 juli till 7 augusti 2017.

Utredningar

 

Söder, Odenslund

Uppdrag

Kv Hyacinten. Förtätning med nya bostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör förtätning med nya bostadshus inom befintligt bostadskvarter invid Ängegatan, Brunflovägen och Grundläggargränd.

Törnrosen 12. Gårdshus och smålägenheter (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör ett gårdshus med smålägenheter vid korsningen Krondikesvägen och Mariavägen.

Krabban 3. Utökad användning (fas: Uppdrag)


Ångbryggeriet. Kontor med mera (fas: Uppdrag)


Samråd

Rödhaken 7. Flerbostadshus vid Tegelplan (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med handelslokaler i bottenvåningen. Planen möjliggör därför för bostäder, centrumverksamhet, äldreboende och vårdcentral. I delar av bottenvåningen ska det finnas centrumverksamhet eller vårdcentral för att möjliggöra för ett stadsdelscentrum med tillhörande stadsliv.

Planen är ute på samråd under perioden 26 juni till 23 augusti 2017.

Planhandlingar

Dagvattenutredning

Geoteknisk undersökning

Valhall 1. Kontorsbyggnad (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med en våning på den norra delen av byggnaden på Valhall 1. Påbyggnaden ämnar skapa mer utrymme för kontorsverksamhet. Planen ämnar även möjliggöra nybyggnation av ett garage.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 17 maj och 14 juni 2017.Vattenverket 2. Utbyggnad av vattenverket Minnesgärdet (fas: Samråd)

Brunflo

Uppdrag

Lockne Prästbord 2:1 och 1:3. Nya bostäder i Ångsta (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör nya bostäder i anslutning till Lockne kyrka och Ångsta skola.

Granskning

Brunflo-Änge 1:49. Tillägg till detaljplan B104. Utökad byggrätt (fas: Granskning)

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad med ett uterum på ett flerbostadshus vid korsningen Villavägen/Gästisvägen i Brunflo.

Planen är ute på granskning under perioden 27 juni till 21 juli 2017.

Planhandlingar

Landsbygd

Granskning

Lillsjöhögen 2:10 med flera, industriområde Midskog (fas: Granskning)

Syftet med planen är att möjliggöra för ett industriområde. Granskning pågår mellan 15 december 2016 till 18 januari 2017.

 1. Underrättelse om granskningPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. PlankartaPDF
 4. IllustrationskartaPDF
 5. SamrådsredogörelsePDF
 6. MiljökonsekvensbeskrivningPDF
 7. GrundkartaPDF

VA- och dagvattenutredning:

 1. VA-utredningPDF
 2. DagvattenutredningPDF

Geoteknisk utredning:

 1. PM HydrogeologiPDF
 2. PM GeoteknikPDF
 3. MURPDF
 4. G0201PDF
 5. G0901PDF
 6. G0902PDF
 7. MUR kompletteringarPDF
 8. PM Geoteknisk kontrollPDF
Sidan uppdaterad 2017-07-21