Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu.

Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju faser:

 1. Planbesked
 2. Uppdrag
 3. Samråd
 4. Granskning
 5. Antagande
 6. Överklagande
 7. Planen vinner laga kraft

Du som medborgare och sakägare möjlighet att tycka till om planen. Det kan du göra under samrådsfasen och granskningsfasen.

Böle-Orrviken

Samråd

Härke 1:23, Delning av fastighet (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 11 april och 9 maj 2017.

Fannbyn 3:3 m fl, Bostäder övre Hegled  (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder på delar av fastigheterna Fannbyn 3:3, Hegled 3:1 och Hegled 3:2. Förslaget innebär 15 nya bostadstomter avsedda för villabebyggelse.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 24 februari till 23 mars 2017.

Granskning

Orrviken 5:5, Villabebyggelse i Orrviken (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av och bebygga tre tomter med fristående villor i Orrvikens utkant.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 29 mars till 12 april 2017.

Centrala Östersund

Uppdrag

Långreven 3. Nytt flerbostadshus utmed Läroverksgränd (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för ett flerbostadshus på fastigheten.

Tallåsen 2. Flerbostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra flerbostadshus. Fastigheten är idag planlagd för centrumverksamhet.

Karlslund 1:4, 1:11 och 2:1, Bostäder nära friluftsområdet vid skidstadion  (fas: Uppdrag)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggande av bostäder intill friluftsområdet vid skidstadion.

Planprocessen har inletts med ett planprogram där utgångspunkter och mål för planläggningen beskrivs.

Samhällsbyggnad arbetar nu med att ta fram en detaljplan.   


Karlslund 1:32 m fl, bostäder och kommersiella verksamheter på Blomstergården och slakteriområdet (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en plan som ska möjliggöra för bostäder och kommersiella verksamheter inom området.

Samråd

Arkivet 1. Tillägg till detaljplan 336, upphävande av fastighetsplan (fas: Samråd)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Arkivet 1. Fastigheten omfattas av en fastighetsplan som inte medger att fastigheten delas. Av den anledningen upphävs fastighetsplanen. Planområdet ligger i korsningen mellan Arkivvägen och Fornbyvägen vid Jamtli. Ändringen sker genom ett tillägg till gällande detaljplan 336. Tillägget ska läsas tillsammans med den gällande detaljplanen.

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd mellan 30 mars till 20 april 2017.

Planhandlingar

Granskning

Fältjägaren 6, Hotell (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra så att ett nytt hotell / profilbyggnad kan uppföras norr om kaserngården.

Planförslaget hålls tillgängligt för utställning mellan 2 maj till 29 maj 2017.

Planhandlingar

Utredningar

 

Björnen 7, Bostäder (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett mindre flerbostadshus
i ett kvarter i Karlslund. Avsikten är att bygga ett hus i två våningar som rymmer
fyra mindre lägenheter. Huset placeras på trädgårdssidan bakom ett befintligt
flerbostadshus i två våningar.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 3 mars till 24 mars 2017.

Pantbanken 2, 3 och 4, handel (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för butiken ”Hamngatan 12” att utöka sin verksamhet till att omfatta hela bottenvåningen i det intilliggande gårdshuset. Restaurang ”Jazzköket” önskar också utöka sin verksamhet i två av gårdshusen på Pantbanken 4. Pantbanken 3 ingår i planområdet av administrativa skäl.Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 18 november och 9 december 2016. 

 1. Underrättelse om granskningPDF
 2. PlankartaPDF
 3. PlanbeskrivningPDF
 4. SamrådsredogörelsePDF
 5. Bilaga till samrådsredogörelsenPDF
 6. GrundkartaPDF

Antagande

Byalaget 27, Tillbyggnad av enbostadshus i Karlslund (fas: Antagande)

Planen har antagits på miljö- och samhällsnämndens sammanträde den 26 mars 2015. Planen har sedan överklagats till Länsstyrelsen

 1. SamrådsbrevPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. MiljöbedömningPDF
 4. PlankartaPDF
 5. UtlåtandePDF
 6. GrundkartaPDF
 7. FastighetsförteckningPDF

Frösön

Uppdrag

Tanken 1. Bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör uppförande av flerbostadshus vid Valla centrum på Frösön.

Ängsstarren 1-4. Utökad byggrätt (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör uppförande av båthus och brygga i Härke vid Storsjöns strand på Frösön.

Del av Valla 4:2, Nya bostäder (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse i form av enbostadshus ovanför Sommarslingan på Frösön.

Aspnäs 6, Tillbyggnad Frösö Gummi (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör tillbyggnad av Frösö Gummi med ytterligare en våning.

Kungsgården 5:3, Utbyggnad av Frösö Park Hotell (fas: Uppdrag)


Granskning

Fritztorp 2 och 3, flerbostadshus i Hornsberg (fas: Granskning)

Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten så att ett flerbostadshus kan uppföras på bostadsfastigheterna Fritztorp 2 och 3 i Hornsberg centralt på Frösön. Avsikten är att riva befintliga byggnader och uppföra ett nytt flerbostadshus.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 3 mars och 24 mars 2017.

Knytta-Solberg

Granskning

Vålbacken 4:2, villabebyggelse (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att skapa 14 nya villatomter inom det gamla Tegelbruksområdet med fastighetsbeteckning Vålbacken 4:2.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 6 mars och 27 mars 2017.

Lugnvik

Uppdrag

Östersem 1:229 mfl. Lugnvikssolan - utökad byggrätt  (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängsskolan. 

Antagande

Sprängaren 6 m fl. Utbyggnad av balkonger (fas: Antagande)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av befintliga balkonger.

Planförslaget har antagits av miljö- och samhällsnämnden den 21 februari 2017. Planen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Odensala, Odenskog

Uppdrag

Luktärten 1. Utbyggnad av Luktärtans förskola (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

Odensala 7:1. Ny skolbyggnad vid Storsjöskolan (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör en ny skolbyggnad intill Storsjöskolan och sporthallen i Odensala.

Städet 8, utökad användning (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utökad användning med handel (ej livsmedel). Planområdet består idag av en industri- och kontorsfastighet och ligger i Odenskog, i korsningen Hagvägen/Voltvägen.

Granskning

Odensala 12:1, Bostäder på Odenvallen (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder på Odenvallen.

Planförslaget hålls tillgängligt för granskning mellan 11 april till 5 maj 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Karlslund 3:4 Handel (fas: Granskning)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en större handelsetablering på en del av fastigheten Karlsund 3:4, öster om Remonthagen.

Planförslaget  med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning hålls tillgängligt för granskning mellan 10 april till 8 maj 2017.

Planhandlingar

Utredningar

Bilaga

Illustrationsfilm

Filmen nedan visar Biltemas egen illustration av den tänka byggnationen.

Torvalla, Ope

Samråd

Kapsågen 2, Torvalla 2:145 m fl. Kontor och småindustri (fas: Samråd)

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten något för fastigheten Kapsågen 2
för att möjliggöra en permanent lagerutbyggnad mot E14. Byggrätten utökas även
några meter mot öst för att möjliggöra en eventuell framtida utökning av
verksamheten. Syftet med detaljplanen är också att ändra användning för ett antal
fastigheter söder om Brosslarvägen, från allmänt ändamål till ej störande
småindustri och centrumverksamhet (kontor, restaurang, gym och
föreningslokaler).

Planen är ute på samråd under perioden 7 mars till 28 mars 2017.

 

Söder, Odenslund

Uppdrag

Kv Hyacinten. Förtätning med nya bostadshus (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör förtätning med nya bostadshus inom befintligt bostadskvarter invid Ängegatan, Brunflovägen och Grundläggargränd.

Törnrosen 12. Gårdshus och smålägenheter (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör ett gårdshus med smålägenheter vid korsningen Krondikesvägen och Mariavägen.

Valhall 1. Kontorsbyggnad (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för att möjliggöra utökad byggrätt för en befintlig byggnad. Detta gör det möjligt att bygga ytterligare ett våningsplan samt att bygga ett garage eller en carport. Förslaget gäller även en förändring i markanvändning från småindustri till kontor.Krabban 3. Utökad användning (fas: Uppdrag)


Ångbryggeriet. Kontor med mera (fas: Uppdrag)


Samråd

Vattenverket 2. Utbyggnad av vattenverket Minnesgärdet (fas: Samråd)

Brunflo

Uppdrag

Brunflo-Änge 1:49. Tillägg till detaljplan B104. Utökad byggrätt (fas: Uppdrag)

Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan som möjliggör utbyggnad med ett uterum på ett flerbostadshus vid korsningen Villavägen/Gästisvägen i Brunflo.

Landsbygd

Granskning

Lillsjöhögen 2:10 med flera, industriområde Midskog (fas: Granskning)

Syftet med planen är att möjliggöra för ett industriområde. Granskning pågår mellan 15 december 2016 till 18 januari 2017.

 1. Underrättelse om granskningPDF
 2. PlanbeskrivningPDF
 3. PlankartaPDF
 4. IllustrationskartaPDF
 5. SamrådsredogörelsePDF
 6. MiljökonsekvensbeskrivningPDF
 7. GrundkartaPDF

VA- och dagvattenutredning:

 1. VA-utredningPDF
 2. DagvattenutredningPDF

Geoteknisk utredning:

 1. PM HydrogeologiPDF
 2. PM GeoteknikPDF
 3. MURPDF
 4. G0201PDF
 5. G0901PDF
 6. G0902PDF
 7. MUR kompletteringarPDF
 8. PM Geoteknisk kontrollPDF
Sidan uppdaterad 2017-04-28