Värmepump

Om du vill installera en värmepump för berg- sjö- eller jordvärme måste du anmäla det till kommunens miljö- och samhällsnämnd.

Luftvärmepumpar är undantagna från anmälningsplikten. Om du ska installera en sådan behöver du alltså inte anmäla det till oss.

Anmäl till oss i god tid innan du ska påbörja arbetet med värmepumpsinstallationen. Handläggningstiden är ca två veckor förutsatt att anmälan är komplett. Därefter får du ett beslut och först då får du börja borra eller gräva inför installationen.

Om du börjar gräva, borra eller på annat sätt förbereda för installationen innan handläggningstidens slut kan det innebära extra kostnader för dig om vi beslutar att platsen inte är lämplig för installation av värmepump. Du kan också bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift om du påbörjar arbetet innan vi hunnit handlägga din anmälan.

Vi tar ut en avgift enligt miljöbalken för att handlägga ditt ärende. Avgiften för installation av värmepump är 1 010kr (taxa för 2016). Avgiften motsvarar en timmes handläggningstid.

Hur anmäler jag installation av värmepump?

Du anmäler genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om installation av värmepumplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du ska också bifoga en situationsplanlänk till annan webbplats där du ska rita in:

  • Var du tänkt borra eller gräva för värmekollektorn
  • Eventuella dricksvattenbrunnar eller enskilda avlopp som du eller dina grannar har
  • Om någon av dina grannar redan har jord- eller bergvärme ska du också rita in var dessa ligger och ange avståndet i meter mellan dem.
  • Om du ska borra mindre än 10 meter från din tomtgräns ska du även skicka med ett medgivande från din granne. Be då din granne fylla i blanketten Granneyttrande värmepumplänk till annan webbplats och skicka in den till oss i samband med din anmälan.

Har du ingen situationsplan? Det går bra med en enklare karta, till exempel en du ritat själv eller skrivit ut från internet. Det viktiga är att du skriver in avstånden i meter mellan det som du ritar in på kartan.

Varför måste jag anmäla installation av värmepump?

Värmepumpar kan påverka dricksvattenförsörjningen och ge oönskade miljöeffekter i närmiljön. Därför är värmepumpar anmälningspliktiga enligt lagen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kommunen behöver också veta var du ska borra och gräva för värmepump eftersom det är vi som ska undersöka om installationen är lämplig på den tänkta platsen. Vi tittar till exempel på om området ligger inom vattenskyddsområde och på vilket köldmedium du tänkt använda i din värmepump.

Viktigt att tänka på

  • Du är själv ansvarig för att ta reda på var eventuella el-, tele-, vatten- eller avloppsledningar som berörs av din värmepump finns.
  • Du är också ansvarig för att ta reda på om det finns några cisterner, tunnlar, skyddsrum eller liknande som berörs av din anläggning.
  • Om du tänkt använda någon annans mark eller vattenområde för hela eller delar av din värmepumpsanläggning måste ett så kallat servitutsavtal upprättas mellan berörda markägare. Läs mer om servitutlänk till annan webbplats.
  • Radontäta rörgenomföringar in till huset är viktiga för att skydda din hälsa.
Sidan uppdaterad 2016-09-19