Bygglov eller anmälan?

Här finns information om vad som krävs för olika typer av byggnader, åtgärder eller ändringar.

Hittar du inte din byggnad eller åtgärd här? Ta kontakt med vårt kundcenter så kan de hjälpa dig att ta reda på vad som behövs för just ditt projekt. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Nästan alltid krav på bygglov inom detaljplan

Generellt kan man säga att det nästan alltid krävs bygglov om det man vill bygga eller ändra ligger inom så kallade detaljplanelagda områden och inom områden med sammanhållen bebyggelse. De flesta detaljplaner berör tätorter och vissa fritidshusområden.

Läs mer om detaljplaner

När krävs bygglov?

Tabellen visar vilka byggnader eller åtgärder som kräver bygglov både inom detaljplanelagt område och inom områden som inte är detaljplanerade.


En eller två familjehus inom detaljplan

Övrig bebyggelse inom detaljplan

Inom samman­hållen bebygg­else utanför detaljplan

Utanför samman­hållen be­bygg­else utanför detaljplan

Nybyggnad

Ja

Ja

Ja

Ja

Friggebod

Nej*

Ja

Nej*

Nej*

Skylt, ljusanordning

Ja

Ja

Nej

Nej

Byta fasadmaterial

Nej***

Ja

Nej

Nej

Byta takmaterial

Nej***

Ja

Nej

Nej

Ändra husets färg

Nej***

Ja

Nej

Nej

Ändra på fasaden

Ja

Ja

Nej

Nej

Komplementbyggnad

Ja

Ja

Ja

Nej**

Mindre tillbyggnad

Ja

Ja

Ja

Nej**

Ekonomibyggnad (jord-skogbruksbehov)

Ja

Ja

Nej

Nej

Ändrad användning

Ja

Ja

Ja

Ja

Rivning (rivningslov)

Ja

Ja

Nej****

Nej****

Skärmtak (max 15kvm)

Nej

Ja

Nej

Nej

Sätta upp eller riva vägg inomhus (ej bärande)

Nej

Nej

Nej

Nej

Mur/plank mindre än 1,8 m inom 3,6 m från bostadshuset

Nej*

Ja

Nej*

Nej*

Mur/plank större än 1,8 m mer än 3,6 m från bostadshuset

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Staket eller stängsel ca 1,0 m högt

Nej

Nej

Nej

Nej

Inglasning av uteplats/balkong

Ja

Ja

Ja

Nej

Altan (om ej högre än 1,2 m över marknivå)

Nej

Nej

Nej

Nej

Solceller/solpaneler (liggande platt mot taket)

Nej

Ja

Nej

Nej

Källare

Ja

Ja

Ja

Nej

Ändra markhöjden mer än 0,5 m (marklov)

Ja

Ja

Nej

Nej


* om inte mindre än 4,5 m från tomtgränsen eller med grannens medgivande. Detta gäller enbart för en- eller tvåbostadshus.
** om inte mindre än 4,5 m från tomtgränsen samt beroende på åtgärdens storlek - kontakta kundcenter så hjälper de till att bedöma om det krävs bygglov.
*** om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
**** åtgärden kan dock kräva anmälan. Kontakta kundcenter för mer information. Kontaktuppgifter finns längst ner.

Ändra eller åtgärda - när krävs lov och när krävs anmälan?

Om du ska göra ändringar, tillbyggnader eller åtgärder i befintliga byggnader, eller om du ska bygga en komplementbyggnad, kan det antingen krävas att du ansöker om bygglov, eller att du lämnar in en anmälan om icke lovpliktig åtgärd.

Om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan beror på vilken typ av åtgärd du vill göra och på vilken plats.

Du måste ansöka om bygglov i de fall där användningen av en byggnad förändras avsevärt. Det kan till exempel vara att en bostad ska bli kontor eller att en förskola ska bli vårdlokal. Då behöver du ansöka om bygglov.

När krävs en anmälan?

Följande räknas som ändringar och åtgärder som inte kräver bygglov, men däremot kräver att du skickar in en anmälan om icke lovpliktig åtgärd.

Kontakta alltid oss om du är osäker.

  • Om du ska ändra en byggnad och ändringen berör bärande konstruktioner
  • Om du ska göra en ändring av en byggnad som innebär att du avsevärt ändrar planlösningen eller brandskyddet.
  • Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordningar för ventilation, vatten och avlopp (även på tomt)
  • Rivning som inte kräver rivningslov
  • Underhållsarbete av särskilt värdefull bebyggelse som omfattas av så kallat skydd mot förvanskning, läs mer på vår sida om kulturmiljö
  • Komplementbyggnader med högst 25 kvadratmeter bruttoarea och högst 4 meters nockhöjd (så kallat Attefallshus).
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea (tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets nockhöjd).
  • Inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus (får ej göras för tvåbostadshus eller komplementbyggnader).
Sidan uppdaterad 2017-02-21