Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga något eller göra vissa ändringar kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för det du vill göra. Här hittar du information om vad som krävs för just ditt ärende, hur processen går till och vad det kostar.

Här hittar du information om hur du går tillväga när du planerar ditt projekt och ska söka ett lov eller göra en anmälan. Informationen gäller för bygglov, marklov, rivningslov och anmälan.

Generellt kan man säga att det nästan alltid krävs bygglov om det man vill bygga eller ändra ligger inom så kallade detaljplanelagda områden och inom områden med sammanhållen bebyggelse. De flesta detaljplaner berör tätorter och vissa fritidshusområden.

Läs mer om detaljplaner

Tabellöversikt - byggnader och åtgärder som kräver lov

Tabellen visar vilka byggnader eller åtgärder som kräver bygglov både inom detaljplanelagt område och inom områden som inte är detaljplanerade.


En eller två familjehus inom detaljplan

Övrig bebyggelse inom detaljplan

Inom samman­hållen bebygg­else utanför detaljplan

Utanför samman­hållen be­bygg­else utanför detaljplan

Nybyggnad

Ja

Ja

Ja

Ja

Friggebod

Nej*

Ja

Nej*

Nej*

Skylt, ljusanordning

Ja

Ja

Nej

Nej

Byta fasadmaterial

Nej***

Ja

Nej

Nej

Byta takmaterial

Nej***

Ja

Nej

Nej

Ändra husets färg

Nej***

Ja

Nej

Nej

Ändra på fasaden

Ja

Ja

Nej

Nej

Komplementbyggnad

Ja

Ja

Ja

Nej**

Mindre tillbyggnad

Ja

Ja

Ja

Nej**

Ekonomibyggnad (jord-skogbruksbehov)

Ja

Ja

Nej

Nej

Ändrad användning

Ja

Ja

Ja

Ja

Rivning (rivningslov)

Ja

Ja

Nej****

Nej****

Skärmtak (max 15kvm)

Nej

Ja

Nej

Nej

Sätta upp eller riva vägg inomhus (ej bärande)

Nej

Nej

Nej

Nej

Mur/plank mindre än 1,8 m inom 3,6 m från bostadshuset

Nej*

Ja

Nej*

Nej*

Mur/plank större än 1,8 m mer än 3,6 m från bostadshuset

Ja

Ja

Nej*

Nej*

Staket eller stängsel ca 1,0 m högt

Nej

Nej

Nej

Nej

Inglasning av uteplats/balkong

Ja

Ja

Ja

Nej

Altan (om ej högre än 1,2 m över marknivå)

Nej

Nej

Nej

Nej

Solceller/solpaneler (liggande platt mot taket)

Nej

Ja

Nej

Nej

Källare

Ja

Ja

Ja

Nej

Ändra markhöjden mer än 0,5 m (marklov)

Ja

Ja

Nej

Nej


* om inte mindre än 4,5 m från tomtgränsen eller med grannens medgivande. Detta gäller enbart för en- eller tvåbostadshus.
** om inte mindre än 4,5 m från tomtgränsen samt beroende på åtgärdens storlek - kontakta kundcenter så hjälper de till att bedöma om det krävs bygglov.
*** om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
**** åtgärden kan dock kräva anmälan. Kontakta kundcenter för mer information. Kontaktuppgifter finns längst ner.

Helt ny byggnad

Vad som krävs beror på om det du vill bygga är en huvudbyggnad eller en komplementbyggnad, och var den ligger.

För att få reda på vad som krävs i ditt ärende kan du läsa mer under respektive undersida.

Om inte du hittar information om din ärendetyp så kan du alltid ta kontakt med oss för mer information om vad som gäller för det du vill göra.

Läs mer om...

Tillbyggnader, ändringar och skyltar

Om du ska göra ändringar, tillbyggnader eller åtgärder i befintliga byggnader kan det antingen krävas att du ansöker om bygglov, eller att du lämnar in en anmälan om icke lovpliktig åtgärd.

Läs mer om tillbyggnad

Läs mer om altan, uteplats och balkong

Läs mer om utvändig ändring

Läs mer om att ändra planlösning

Läs mer om att inreda ytterligare bostad

Läs mer om att ändra vad en byggnad används till

Läs mer om skyltar och ljusanordningar

Läs mer om tak och takbyte

Kaminer och eldstäder

Markförändringar, murar, plank och staket

Bygglovsprocessen

På våra sidor om bygglovsprocessen hittar du en beskrivning av hur en lovprocess går till. Där finns råd och tips till dig inför din ansökan eller anmälan.

Vi rekommenderar att du tittar igenom alla delar av processen, för att bilda dig en uppfattning om vad som krävs av dig som söker, vad det kostar och hur lång tid det tar.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vanliga frågor om bygglov

På vår sida med vanliga frågor om bygglov får du svar på de vanliga frågor om bland annat handlingar som du ska skicka med och hur vi handlägger ditt ärende.

Läs mer om vanliga frågor inom bygglov

Sidan uppdaterad 2017-11-29