Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Modersmålsverksamhet i Östersunds kommun

Enheten modersmål ansvarar för modersmålsstöd i förskoleklass och modersmålsundervisning i kommunal/fristående grundskola och grundsärskola.

Ansökan och uppsägning

Du ansöker om/säger upp modersmålsstöd/modersmålsundervisning på särskild blankett:

Modersmålsstöd i förskoleklass

Förskoleklassen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Detta sker genom modersmålsstöd. För elev i förskoleklass bedrivs modersmålsstöd inom ordinarie verksamhet.

Modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att den får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska bidra till att eleven erövrar kunskaper om modersmålets uppbygg­nad och blir medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Sidan uppdaterad 2017-07-19