Fritidshem, fritidsklubb

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som erbjuds till och med den 31 juli det år barnet fyller 10 år, under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidsklubb (öppen fritidsverksamhet) är för barn mellan 10-12 år.

Fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov.

Fritidshemmet är öppet vardagar från 06.30 till skoldagens början och efter skoldagens slut till 18.30.
För barn i förskoleklass erbjuds fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.
Fritidshem i grundsärskolan har öppet 06.30-18.30.
Ansökan om fritidshemsplats görs i god tid, gärna sex månader innan platsen behövs.

E-tjänst för ansökan om fritidshemsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För barn från höstterminen det år barnet fyller 10 år (åk 4 - åk 6) finns öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb).

Fritidshem A-Ö

Vanliga frågor om fritidshem

Vem har rätt till plats på fritidshem?

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att vara på fritidshemmet under vårdnadshavarnas arbets- eller studietid samt under restid till och från arbetet/skolan.

Om vårdnadshavarna är arbetslösa eller föräldralediga har barnet rätt att vara på fritidshemmet 10 tim/vecka under skolans läsårstider. Timmarna erbjuds på fritidshemmet i direkt anslutning till skoldagens slut. De 10 timmarna erbjuds under skolans läsårstider, ej under lov och sommaruppehåll.

För barn i förskoleklass räknas tiden efter verksamhetens slut inklusive lunch.

Avgift för fritidshemsplatsen utgår under 12 månader enligt beslutat taxa.

Vad kostar det att ha sitt barn på fritidshem?

Här kan du räkna ut din avgift.

Vad räknas som inkomst?

Avgiften utgår enligt av kommunfullmäktige fastställda procentsatser på de avgifts­pliktigas avgiftsgrundande inkomster upp till maxbelopp. Till avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktig inkomst i inkomstslaget tjänst enligt  inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), bland annat;

  • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning
  • Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
  • Pension (ej barnpension)
  • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
  • Dagpenning vid rep utbildning mm För egna företagare räknas överskott i inkomsts­laget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas.

Betalar man avgift även när barnet är ledigt, till exempel på sommaren?

Ja, du betalar en avgift för att ditt barn har tillgång till en plats på fritidshem. Det betyder att du betalar även de perioder Ditt barn är ledigt.

Kan man betala fritidshemsräkningen via autogiro?

Ja, hör av dig på tel 063-14 30 00 så skickar vi en blankett som du fyller i och skickar till oss.

Vad händer om jag inte betalar fritidshemsavgiften?

Du kan förlora fritidshemsplatsen, men först gör vi så här:
Betalningspåminnelse utgår cirka 5 dagar efter förfallodagen. En påminnelseavgift till­kommer med 50 kr per faktura. Om betalning ej sker efter påminnelse skickas inkasso­krav ut efter ytterligare 14 dagar och då tillkommer även en inkassoavgift på 160 kr per faktura. Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan. Om man har en gammal skuld kan man inte få någon ny plats innan skulden är betald.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem skall betala barnomsorgsräkningen?

Det hushåll* där barnet är folkbokfört skall betala barnomsorgsavgiften, och då grundas avgiften på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras föräldrar var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll.

* Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Betalar man avgiften i förskott eller efterskott?

Man betalar avgift för den aktuella månaden, dvs i slutet av april skall räkningen som gäller Din plats i april betalas. Räkningen skickas den 20:e varje månad. Du som har en internetbank kan betala avgiften med e-faktura. Det innebär att räkningen skickas till dig via din internetbank - du får alltså ingen pappersfaktura i brevlådan.

När du loggar in på din bank får du ett meddelande om att du har en ny faktura att betala. Klicka på fakturan så får du upp den på skärmen. Sedan behöver du bara kontrollera och godkänna fakturan så betalas den automatiskt.

Om du vill ha e-faktura på din avgift från Östersunds kommun anmäler du detta på din internetbank.

Kan man flytta fram förfallodatum på räkningen?

Ja, kontakta Kundcenter 063-14 30 00.

Kan man lägga upp avbetalningsplan på en skuld?

Ja, kontakta Kundcenter 063-14 30 00.

Har kommunen skyldighet att ordna annan omsorg när fritidshemmet har utvecklingsdag?

Fritidshemmet ska lösa omsorgsbehovet för de som behöver det.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden för en fritidshemsplats är en månad. Du säger upp din plats under E-tjänsten för fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

När måste jag ansöka om fritidshemsplats? Hur lång är väntetiden?

Plats i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av sådan plats. Mer information om ansökan och uppsägning av plats.

Är mitt barn försäkrat i fritidshemmet?

Alla barn som går i Östersunds kommuns fritidshem är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på fritidshemmet och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Protector Försäkring ASA som barnen och eleverna är försäkrade.
Mer information om försäkringar

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2017-11-10