Val till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Östersunds kommun ska i början av året, via vår e-tjänst, välja skola - kommunal eller fristående.

Om du/ni är folkbokförd i annan kommun jämställs du/ni med folkbokförda i Östersunds kommun, under förutsättning att du/ni senast sista ansökningsdag för val till förskoleklass kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad eller hyreskontrakt.

Val till förskoleklass 2018

Skolvalsperioden är mellan 15-28 januari. Detta görs i vår e-tjänst här på kommunens hemsida. Du som vårdnadshavare får information via e-post eller brev om hur du går till väga. I slutet av februari skickas ett placeringsmeddelande till dig. Den skola som ditt barn placerats på, bjuder under våren 2018 in till ett informationsmöte på skolan.

Infoblad arabiskaPDF

Infoblad dariPDF

Infoblad engelskaPDF

Infoblad somaliPDF

Infoblad svenskaPDF

Infoblad tigrinjaPDF

Skolplacering

Enligt Skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. De kommunala skolorna har inga köer utan tar in enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt.

Om antalet sökande till en skola är större än det antal platser skolan kan erbjuda, sker ett urval enligt principen om relativ närhet - se urvalsprinciper för skolplacering nedan.

Om du ansöker till en fristående skola måste du både ansöka direkt till skolan och välja skola i Östersunds kommuns skolvalssystem. Detta för att skolpengen till den fristående skolan som betalas ut från Östersunds kommun ska bli rätt och att Östersunds kommun har en skyldighet att se till att alla elever folkbokförda i Östersund har en skolplacering.

Urvalssprinciper för skolplacering

Val till förskoleklass sker enligt följande urvalsprinciper (beslutade av Barn- och utbildnings­nämndenPDF) om antalet platser på en skola är färre än antal sökande:
1. Den första urvalsprincipen är relativ närhet
2. Den andra urvalsprincipen är syskonförtur

De fristående skolorna kan ha andra urvalsprinciper. Kontakta respektive skola för information kring anmälan.

Den första urvalsprincipen - Relativ närhet

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande, görs ett urval enligt principen om "relativ närhet".

Vid urval som utgår från relativ närhet ska en jämförelse göras mellan elevers närhet till skolan i förhållande till andra elevers närhet. Det är alltså en relativ närhet för respektive elev. Ingen elev har därför en garanterad plats i den närmaste skolan.

Med skolväg avses kortaste väg till skolan, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar. Eleverna behöver ej gå efter en väg som klassas som trafikfarlig.

Avstånd till skola, hämtningsställe eller hållplats mäts från husets adresspunkt till skolans adresspunkt. Avståndet mäts för skolväg, det vill säga kortaste gång- eller cykelväg till skolan enligt ett geografiskt informationssystem (GIS).

Målsättningen är att elev inte ska behöva gå förbi en skola på väg till sin skola.

Exempel på relativ närhet:

Beskrivning av relativ närhet

Skola Y ligger närmast för både elev A och B, men elev B har relativt närmast till skola Y, eftersom det skulle bli orimligt långt till skola X.

Den andra urvalsprincipen - Syskonförtur

Om några elever har samma avstånd enligt relativ närhet, används syskonförtur som urvalsprincip.
Principen gäller för elev som ska börja i förskoleklass, om eleven har syskon på samma skola som under kommande läsår kommer att gå i förskoleklass eller i årskurs 1-5 på vald skola.

Sidan uppdaterad 2018-01-15