Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Vi på förskolan Stadsdel Norr arbetar i åldershomogena grupper. Detta arbetssätt under­lättar att skapa lärmiljöer anpassade till olika åldrar och utveckla och stärka barnens förmåga att kunna själva. Vi ser barnen som kompetenta individer, som redan i tidig ålder har stor kunskap och många förmågor.

Vi strävar också efter att barnen ska ha inflytande över sin vardag på förskolan, bland annat genom att vi är lyhörda för vad barnen vill ha i sina lärmiljöer.

Ett av förskolans uppdrag är att vara ett komplement till barnens hemmiljö. I vårt material finns andra saker än det som barnen har hemma och vi har andra aktiviteter.
Vi strävar även efter att ha material tillgängligt för barnen. Vi ändrar lärmiljöerna kontinu­erligt så att de passar för den barngrupp vi har just nu – i detta arbete utgår vi från att lär­miljöerna ska ge lekro, samt uppmuntra till möten och samarbeten.

Vi har en verksam­het som är utformad så att varje dag innehåller utomhus­aktivitet, vår strävan är att alla barn ska ha minst en utevistelse per dag.

"Jag lever när jag upplever"

Vi har ett processinriktat arbetsätt, som tar sin utgångspunkt i ett gemensamt tema för hela förskolan. Temat anpassas till olika projekt som förändras över tid utifrån barnens intresse.
I projekten arbetar vi med läroplanens alla delar. Att arbeta processinriktat innebär att det är vägen som är det viktiga och inte målet. Vi tar avstamp i temat och startar ett projekt utifrån barnens intresse, men det kan utvecklas vidare till något helt annat, t ex ”Kamratskap” leder till ”Kroppen” som leder ”Kossor”?

Vi tycker det är viktigt att barnen får uppleva med alla sina sinnen. Genom att erbjuda en rik och varierad verksamhet, som har en progression från yngsta till äldsta, hoppas vi ge barnen en lustfylld och lärorik tid på förskolan där de kan utvecklas på ett allsidigt sätt.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Barn- och elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Barn- och elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Stadsdel Norr

Förskolechef Carola Persson
Specialpedagog Catrin Espell-Magnusson

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Sidan uppdaterad 2018-03-06