Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Vår hälsoinriktning

Fjällmon vill att alla barn får möjlighet att utvecklas till medvetna och harmoniska individer med god social förmåga. En förutsättning för detta är att må bra, såväl fysiskt som psykiskt.
Syftet med inriktningen hälsa, är att varje individ ska må så bra som möjligt. Då har de också bästa förutsättningarna att utvecklas i sin lärandeprocess. Vi ska skapa en förskola för alla barn och nyttja vår fantastiska utemiljö i lärandet.

Vår strävan är att
• Varje barn känner glädje, samhörighet och meningsfullhet när de går till förskolan.
• Varje barn upplever att de själva har möjlighet att påverka sina liv.
• Varje barn känner sig trygg och harmonisk.
• Varje barn har en utvecklad kunskap om betydelsen av rörelse och goda matvanor och lever därefter.

Hälsoinriktning/uteaktiviteter förskolan

• Alla förskolor har en egen skridskobana
• Varje förskola gör en "heldagsutflykt", anpassad efter barnens/avdelningens behov.
• Varje förskola genomför ett eget skidlopp varje vinter.

När ditt barn är sjukt

När ditt barn är sjukt ringer du och meddelar det till den avdelning ditt barn går på.
Det är även bra att meddela när barnet kommer tillbaka när det är friskt.

Barnet bör ha en feberfri dag innan det återgår till barngruppen. Det är dock lika viktigt att bedöma allmäntillståndet, dvs. om barnet orkar delta i förskolans aktiviteter som också innebär utevistelse.

När ditt barn är magsjukt ska barnet vara hemma. Återgå till förskolan kan barnet först göra när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar samt i övrigt verkar pigg. Syskon till magsjuka barn stannar också hemma under samma tid. Samråd gärna vid behov med personalen på din förskoleavdelning.

Våra faktauppgifter är hämtade från Jämtlands Läns Landsting och Socialstyrelsens bok ”Smitta i förskolan”.

När ditt barn ska börja skolan

Plan för övergång förskola-skolaPDF

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Sidan uppdaterad 2017-02-15